مدیر عمومی کنترول جروحات

  Ministry of Public Health
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 481
Date Posted:Jan 1, 2020
Reference:357
Closing Date:Jan 10, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government,Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:
عرضه خدمات هر چه بهتر و با کیفیت ، کاهش و جلوگیری از خطرات جروحات با در نظر داشت استراتیژی ملی صحت .

Skills Required:

General

Duties & Responsibilities:1.     طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار, ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره.

  1. تاسیس سیستم سرویلانس جروحات.
  2. تهیه مواد آموزشی و تبلیغاتی در رابطه به جلوگیری عواقب جروحات از باعث حادثات.
  3. همکاری و ارایه نظریات در ترتیب پالیسی ها و رهنمود های مربوطه.
  4. نظارت از اجراات فعالیت ها و امورات بخش مربوطه.
  5. همکاری در تطبیق پلان کاری و حصول اطمینان از اجراآت کاری روتین کارمندان تحت اثر.
  6. اشتراک فعال در جلسات هیات رهبری جهت بهبود بخشیدن امور محوله.
  7. تدویر کورس های آموزشی جهت ارتقای سطح دانش مسلکی کارمندان تحت اثر.

9.     ترتیب گزارشات ماهوار, ربعوار، سالانه و عندالضرورت و ارائه آن به آمر مربوطه.

10. اجرای سایر وظایف که از طرف آمر مربوطه مطابق قوانین, مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:


این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس رشته طب و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته فوق ترجیح داده میشود.

2.     یک سال تجربه مدیریتی مشابه در بخش جراحی ، تروماتولوژی، امورصحت عامه و یا سایرموارد مندرج اهداف و مسولیت های این لایحه وظایف.

3.     تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های MS Word, MS Excel and MS PowerPoint  


 

 


This job is expired