مدیر عمومی محاسبه جنسی

  Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش)
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 632
Date Posted:Jul 14, 2020
Reference:N/A
Closing Date:Jul 25, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Accounting/Finance
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Supreme Audit Office (اداره عالی تفتیش):

Founded:

اداره عالي تفتيش، به عنوان عاليترين نهاد بازرسي كننده امورمالي و حسابي در سطح كشور، عمري به درازاي حدود يك قرن دارد. اين اداره عاليترين مرجع تفتيش بوده كه بر اساس نظامنامه و تشكيلات اساسيه دولت افغانستان در سال 1300 هجري خورشيدي تحت عنوان "ديوان سنجش" ايجاد گرديد. اين اداره در بستر زمان به نامهاي مختلف ياد و سير تكاملي خويش را به درازاي يك قرن پيموده است. تا اينكه در سال 1398 هجري خورشيدي بر اساس فرمان رئيس جمهور اسلامي افغانستان يكبار ديگر به نام "اداره عالي تفتيش" مسمي گرديد. اخيراً در اثر سعي و تلاش هيئت رهبري اين اداره تغييرات بنيادي و اساسي در تشكيل اين اداره رونما گرديده است كه پس از اخذ منظوري مقام عالي رياست جمهوري قابل تطبيق ميباشد. تشكيل اين اداره طوري است كه رئيس اداره عالي تفتيش در ساختار اداره بست خارج رتبه و در رأس آن رئيس اداره عالي تفتيش قرار دارد، داراي دو معاونيت دربستهاي مافوق به نامهاي معاونيت تفتيشهاي مالي و رعايت قوانين و معاونيت مالي واداري ميباشند. 


Job Summary:

هدف وظیفه: کنترول و انسجام دفاتر جنسی ، اسناد موجودی، اجناس قید شده به جمع اشخاص، بیلانس و اجرای حواله های جنسی و امور تصفیه و توزیع اجناس .


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی

1.          وارسی از جمع و قید اجناس به وجه اشخاص مربوطه جهت حصول اطمینان از ثبت آن در کارت های ذخیره.

2.          ترتیب ، حفظ ونگهداری دفاتر جنسی به منظور قیدیت اجناس به جمع معتمدین و اشخاص مربوطه و جلوگیری از ضایع شدن اجناس.

3.          کنترول و بررسی دفاتر و حواله های جنسی و سایر اسناد مربوطه غرض حصول اطمینان ازصحت اجراآت.

4.          حصول اطمینان از ترتیب کارت های ثبت ذخیره ( فاضل و باقیات ) معتمدین مربوط جهت شفافیت امور.

5.          بررسی به موقع اسناد و اجناس قید شده به جمع اشخاص و واحدهای مربوطه به منظور اجرای پروسه موجودی.

6.          کنترول از ترتیب جداول فاضل و باقی اجناس و معامله نتیبجه فاضل و باقی آن در جمع معتمد به منظور تصفیه حسابات مربوط.

وظایف مدیریتی

7.          ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی به منظور تحقق اهداف پیشبینی شده.

8.          رهنمایی کارکنان تحت اثر در زمینه اجراآت یومیه شان جهت برآورده شدن اهداف متوقعه.

9.          ارایه گزارش ماهوار،ربعوار وسالانه از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف.

10.      رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال، مقرره طرز سلوک وکود اخلاقی اداره در ساحه کاری مربوطه.

11.      ارتقا ظرفیت خودی وکارمندان تحت اثر جهت انجام بهتر وظایف

12.      تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر،

13.      اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره مربوطه به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی

14.      ارتباط و هماهنگی موثر و مسلکی با همکاران ومراجع ذیربط جهت انسجام بهتر امور مربوطه


Job Requirement:

شرایط استخدام ،سطح تحصیل وتجربه کاری : 

                         این لایحه وظایف با درنظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده است

رشته تحصیلی:

1.       داشتن سند تحصیل حداقل لیسانس دریکی ازرشته های تفتیش، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، اداره و تجارت، مدیریت مالی وحسابی، مالی وبانک داری، ، ACCA،  CPAو CA وبه درجه تحصیل بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود

تجربه کاری:

2.       داشتن تجربه کاری حد اقل یک مرتبط به وظیفه

مهارت های لازم:

3.       تسلط به یکی از لسان های رسمی (پشتو ودری ) وآشنای (تحریر و تکلم ) به لسان انگلیسی

4.       تسلط به پروگرام های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

موارد تشویقی برای طبقه اناث واشخاص دارای معلولیت مطابق طرزالعمل استخدام ورهنمودهای نافذه تطبیق میگردد


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

فورم نهایی درخواستی بست های خدمات اداره عالی بررسی.pdf