مدیر عمومی نرسنگ

  Ministry of Public Health
Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 453
Date Posted:Sep 16, 2020
Reference:000
Closing Date:Sep 26, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government,Nursing
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:5 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

بهبود خدمات امور مراقبت های صحی نرسنگ و قابلگی شفاخانه مطابق پالیسی EPHS برای مریضان داخل بستر و سرا پا بمنظور بهبود عرضه خدمات معیاری شفاخانه یی 


Duties & Responsibilities:

1)  تهیه پلان امور نرسنگ و قابلگی شفاخانه ( بهبود کیفیت ، ارتقا ظرفیت، تعلیمات صحی و حفظ و مراقبت بستر مریضان و تجهیزات طبی ) و حصول اطمینان از تطبیق آن

2)  سهم فعال در انکشاف پلان های ستراتیژیک ، عملیاتی، مالی ، تدارکات و حصول اطمینان از تطبیق و تحقق پلان های عملیاتی امور مربوطه .

3)  تنظیم امور نرسنگ و قابلگی شفاخانه شامل بستر مریضان ، ضد عفونی سازی ، مدیریت مصؤون ذباله ها ، منابع بشری ، استفاده مناسب از تجهیزات طبی و حفظ و مراقبت آن مطابق رهنمود و طرزالعمل ها

4)  مدیریت راپور صبحانه نرسنگ و قابلگی شفاخانه مطابق رهنمود معرفی شده توسط پروژه اصلاحات شفاخانه ها

5)  نظارت متداوم از مراقبت های صحی مصؤون و باکیفیت نرسنگ و قابلگی ، امور مريضان داخل بستر و سراپا

6)  سازماندهی شستن عمومی سرویس‌های شفاخانه (اطاق مریضان، دهلیز، تشناب ها، کلکین ها، دروازه ها ، تجهیزات طبی و غیر طبی) مطابق رهنمود

7)  حصول اطمینان از تطبیق استندرد های وقایه انتان و مصونیت مریضان مطابق رهنمود های معرفی شده امور نرسنگ و قابلگی

8)  سهم فعال در جمع آوری دقیق ، به موقع و مکمل ارقام معلومات صحي (HMIS) بشمول خطاهای طبی از بخش های مختلف شفاخانه به همکاري مسولین مربوط 

9)  اشتراک فعال در نظارت مشترک حمایتی نوبتی مطابق رهنمود و چک لست ، دریافت کاستی ها و طرح عملی نمودن پلان های اصلاحی

10) مسول تدویر مجالس کمیته مدیریت ذباله های عرضه خدمات صحی و اشتراک در مجالس کمیته بهبود کیفیت ، HMIS  ، DTC وکمیته وقایه انتان

11) مسوول تدویر ورکشاپ ها ، کنفرانسها و برنامه های آموزشی جهت ارتقاء ظرفیت پرسونل نرسنگ و قابلگی شفاخانه

12) تهيه و ترتیب تقسيم اوقات نوکريوالي 24 ساعته بخش نرسنگ و قابلگی شفاخانه با تشریک مساعی اعضای تیم مدیریتی شفاخانه

13) تهیه و ترتیب راپور روزانۀ تعداد مريضان داخل بستر و نوکریوال ها به مديريت اداري شفاخانه 

14)ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، و سالانه در مطابقت با پلان عمومی ، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره.

15)ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، منظور مطلع ساختن رهبری وزارت.

16)اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
Job Requirement:

1        این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است

2        داشتن حد اقل سند فراغت از انستيتوت متوسط طبي، از رشته نرسنگ ویا قابلگی. داشتن سندلیسانس در رشته های متذکره ار جحیت داده میشود.

3        تجربه کاری مرتبط حد اقل پنج سال کار منحيث نرس و یا قابله دريکي از شفاخانه ها و یا سه سال بحیث هید نرس/قابله یا مدیر نرسنگ بعد از فراغت

4        تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و آشنائی به زبان انگلیسی

5        مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Similar jobs