مدیر عمومی نیاز سنجی آموزشی و تنظیم بورسیه ها بست 4

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 366
Date Posted:Jul 14, 2019
Reference:null
Closing Date:Jul 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: تثبیت نیازمندی های آموزشی کارمندان اداره از طریق نیازسنجی  بمنظور تدویر کورس های آموزشی دراز مدت، کوتاه مدت و برنامه های مورد نیاز و بورسیه های خارج از کشور.


Skills Required:

Administrative

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2.     توزیع فورمه های نیازسنجی های آموزشی به ریاست ها به منظور خانه پری.

3.     جمع آوری اوراق نیازسنجی آموزشی جهت اتخاذ تدابیر بعدی.

4.     ترتیب لست نیاز مندیهای آموزشی کارکنان جهت ارائه آن به بخش مربوطه .

5.     مساعد نمودن زمینه اشتراک کارمندان در بورسیه های کوتاه مدت و دراز مدت تحصیلی بر اساس لیاقت و شایستگی.

6.     تأمین ارتباط با مدیریت سوانح و دیتابیس بمنظور دریافت شهرت کارکنان ایکه برنامه های آموزشی بالای شان تطبیق میگردد.

7.     انجام امور اداری و اجرائیوی بخش مربوطه جهت جلوگیری از سکتگی در امورات.

8.     همکاری در تهیه پروپوزل برای برنامه های آموزشی به منظور جلب کمک های مالی و تخنیکی دونر ها.

9.     ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه  و عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به بخش مربوطه.

10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون، مقررات و اهداف اداره به وی  سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت منابع بشری، پالیسی عامه، اداره عامه، کمپیوتر ساینس، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، اداره و تجارت، مدیریت عمومی، علوم اجتماعی (ژورنالیزم، ادبیات، علوم بشری، بشرشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی، مشاوره و رهنمایی) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

2.     داشتن حداقل یکسال تجربه کاری مرتبط مشابه در امور مدیریت منابع بشری، سوانح کارکنان، استخدام، ارتباطات، ارتقای ظرفیت و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

مدیر عمومی نیاز سنجی آموزشی و تنظیم بورسیه ها
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx