مدیر عمومی پلانگذاری انکشاف تشکیلاتی بست 4

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 203
Date Posted:Jul 14, 2019
Reference:null
Closing Date:Jul 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: پلان گزاری و پیشبینی دقیق منابع بشری مورد نیازمندی های تشکیلاتی ریاست ها و شعبات مربوط به منظور بلند بردن سطح

کیفیت کاری و تحلیل درست بخاطر استفاده معقول از منابع انسانی درساحات مورد ضرورت.   


Skills Required:

Administrative

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2.     پلان گزاری و پیشبینی مؤثر منابع بشری به منظور تامین تعادل میان عرضه و تقاضا، استفاده منابع بشری در اداره.

3.     ارایه مشوره های مسلکی در مورد تحلیل تقاضا، استفاده و تامین نیروی بشری کافی جهت تطبیق مؤثر برنامه های اداره.

4.     تحکیم ارتباطات کاری و هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی وسایر ادارات جهت کسب معلومات در مورد ساختار تشکیلاتی، پلان گزاری منابع بشری و تحلیل وظیفه.

5.     مطالعه طرح بست های جدید ریاست ها برای دریافت توجیه آن به منظور تعین جایگاه منطقی درساختار تشکیلاتی.

6.     مطالعه و تحلیل ساختار تشکیلاتی غرض ضرورت نیروی بشری فعلی و آینده و شناسائی بست های زائیده.

7.     طی مراحل اسناد امتیازات مادی استثنایی (سوپرسکیل) کارمندان معرفی شده و ارایه آن به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی غرض طی مراحل بعدی.

8.     ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به بخش مربوطه.

9.     اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اداره و تجارت، مدیریت منابع بشری، پالیسی عامه، اداره عامه، کمپیوتر ساینس، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، مدیریت عمومی، علوم اجتماعی(ژورنالیزم، ادبیات، علوم بشری، بشرشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی، مشاوره و رهنمایی) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

2.     داشتن حداقل یکسال تجربه کاری مرتبط مشابه در امور مدیریت منابع بشری، سوانح کارکنان، استخدام، ارتباطات، ارتقای ظرفیت و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

مدیر عمومی پلانگذاری انکشاف تشکیلاتی
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx