مدیر عمومی پروژه های انکشافی سکتور امنیت

  Ministry of Economy
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 534
Date Posted:Nov 27, 2019
Reference:0033
Closing Date:Dec 8, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Economy:

Founded:  

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد.

Job Summary:

  هدف وظیفه:  هماهنگی وپیشبرد فعالیت های انکشاف اقتصادی پروژه های امنیت شامل وزارت های دفاع ملی ، امور داخله ، امور خارجه ، ریاست محافظت خاص ، شورای امنیت ملی و ریاست عمومی امینت ملی.

Skills Required:

Ms.Office Programs

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

1.    تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری و یا پشتو) آشنائی  (تحریر وتکلم) به زبان انگلیسی.

2.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Duties & Responsibilities:

 صلاحیت و مسولیت های وظیفوی:

1.    ترتیب پلان کاری ماهوار ،ربعوار  و سالانه مدیریت مربوط در مطابقت با پلان  عمومی ریاست بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره .

2.    رهنمائی میتودیکی اداره مربوطه سکتوری درمورد پروژه های انکشافی بخش امنیت.

3.      تطبیق پالیسی واستراتیژی انکشاف اقتصادی ، اجتماعی پیرامون پروژه های انکشافی بخش امنیت درمطابقت با بخش پلان مطروحه.

4.    اجراات درتکمیل مطالعات اقتصادی وتخنیکی پروژه ها با اداره مربوطه.

5.     اشتراک درمذاکرات بودجوی پروژه های انکشافی بخش امنیت بمنظورابراز نظر میتودیکی در امر تحقق آن.

6.    ابراز نظر پیرامون حجم سرمایه گذاری جهت رشد فعالیت های اقتصادی کشور در سکتور های فوق.

7.    تهیه گذارش های تحلیلی با ذکر عوامل عقب مانی وپیشنهاد راه حل و ارائه ان به مدیریت عمومی توحید وانسجام جهت نهایی سازی بطور ربعواروسالانه وارایه آن به آمریت مربوط .

8.    حصول پیشنهادات وجمع اوری معلومات از فعالیت های اقتصادی سکتور های پروژه های بخش امنیت جهت اجراات مورد نظر.

9.    حصول راپورها و ارائه پیشرفت کار فزیکی ومصارف پروژه ها ومطالعه، تحلیل و ارزیابی راپورهای واصله و ارائه ان با ابراز نظرمشخص به آمریت پروژه های بخش امنیت.

10. مطالعه و ابراز نظر در مورد راپورها وسایر موضوعات که از حیث ارتباط وظیفوی از طرف ریاست محول میگردد.

11.  تهیه گزارشات تحلیلی با ذکر عوامل پسمانی و پیشنهاد راه حل و ارائه آن به مدیریت عمومی توحید و انسجام جهت نهائی سازی آن بطور ربع وار و سالانه.

12. ارائیه گزارش ماهوار ،ربعوار،سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها ودست آورد ها به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت .

13. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است :

1.    داشتن  سند تحصيلي حد اقل لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد ، پالیسی عامه ، اداره و تجارت، اداره عامه ، مدیریت عمومی ، حکومتداری ،توسعه پایدار ،مدیریت پروژه ، انجنیری سیول ، و  به درجه تحصلی بالاتر در رشته های متذکره ارجیحت داده میشود.

2.    تجربه کاری مرتیط : یک سال


Job Keywords:

مدیر عمومی پروژه های انکشافی سکتور امنیت

Submission Guideline:

رهنمود تسلمی دهی فورم درخواستی :

علاقمندان میتوانند فورم درخواستی را از لینک ذیل بدست بیاورند.

https://moec.gov.af/dr/moec-vacancy-application-form

 

و همچنان از عموم کاندیدان محترم تقاضا میگردد تا با این فورم اسناد تحصیلی تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکرۀ خویش را ضمیمه نماید. اسناد تحصیلی باید تایید شده وزارت تحصلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتی‌که دولتی باشد، فورم خلص سوانح تایید شده که بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و در صورتی‌که تجارب کاری در سکتور خصوصی/موسسات باشد، کاپی قرارداد کار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیرنامه ها و سایر اسناد اضافی جداً خودداری نماید.

فورم را بعد از خانه پری و ضمیمه نمودن اسناد تحصیلی و تجربه کاری به ایمیل آدرس ها ذیل:

To: jobs@moec.gov.af

CC: csc.moec@iarcsc.gov.af

Submission Email:

  jobs@moec.gov.af, csc.moec@iarcsc.gov.af