مدیر عمومی روابط مامورین بست 4

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 256
Date Posted:Jul 14, 2019
Reference:null
Closing Date:Jul 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از تطبیق احکام قوانین و مقرره ها به منظور ایجاد محیط سالم کاری برای کارکنان از طریق تسهیل ارتباطات و رسیده گی به شکایات، صحت و مصونیت آنها.


Skills Required:

Administrative

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2.     طرح و انکشاف رهنمود های داخلی در مطابقت به پالیسی های مربوطه جهت بهبود پروسه های رسیده گی به شکایات و حل اختلافات کارکنان ومصونیت وظیفوی آنان.

3.     مطالعه و تحلیل شیوه ها و میتود های مدیریت معاصر منابع بشری به منظور ارائه نظریات در طرح پالیسی های مناسب برای ریاست های مربوطه جهت بهبود نظم، دسپلین، محیط کاری مناسب، مصئونیت شغلی، صحت و رفاه کارکنان در مطابقت قوانین نافذه .

4.     نظارت و مراقبت از تطبیق قوانین و مقررات مربوط به کار(مصونیت ، صحت و رسیدگی به شکایات) در سطح مرکز و ولایات جهت حصول اطمینان از شرایط مناسب کاری.

5.     مدیریت و نظارت از طی مراحل پروسه رسیدگی به شکایات کارکنان از طریق ایجاد هماهنگی با بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی جهت تامین عدالت و حقوق کارکنان. 

6.     تهیه و ترتیب پرپوزل ها جهت دریافت امکانات مالی برای فراهم آوری تسهیلات صحت و مصونیت برای کارکنان و هماهنگی موثر با نهاد های همکار.

7.     مدیریت و نظارت از چگونگی موضوع تأمین عدالت، جلوگیری از تبعیض، حل اختلافات، تساوی حقوق و رسیدگی به شکایات کارکنان جهت تامین حقوق ناشی از کار.

8.     حصول اطمینان از طرح و ترتیب رهنمود ارایه خدمات صحی برای کارکنان اداره و نظارت از تطبیق موثر آن.

9.     نظارت از فعالیت کلینیک (خدمات صحی سراپا) و حصول اطیمنان از رعایت شرایط صحی و ایمنی در طعام خانه و کودکستان اداره جهت موثریت ارایه خدمات صحی و تامین شرایط ایمنی کار.

10.  تنظیم اداره و مدیریت از پرسونل تحت اثر.

11. ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه  و عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به بخش مربوطه.

12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون، مقررات و اهداف اداره  به وی سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اداره و تجارت، مدیریت منابع بشری، پالیسی عامه، اداره عامه، کمپیوتر ساینس، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، مدیریت عمومی، علوم اجتماعی(ژورنالیزم، ادبیات، علوم بشری، بشرشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی، مشاوره و رهنمایی) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

2.     داشتن حداقل یکسال تجربه کاری مرتبط مشابه در امور مدیریت منابع بشری، سوانح کارکنان، استخدام، ارتباطات، ارتقای ظرفیت و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

مدیر عمومی روابط مامورین
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx