مدیر عمومی سوانح بست 4 (HRMIS)

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 421
Date Posted:Jul 14, 2019
Reference:null
Closing Date:Jul 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: مدیریت از ترتیب و تنظیم امور سواح و دیتابیس کارکنان و مدیریت اطلاعات (HRMIS) مطابق با قوانین نافذه و پالیسی منابع بشری اداره.


Skills Required:

Administrative

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2.     ترتیب دوسیه های سوانح مامورین مرکز و  ولایات، اجرای حقوق ترفیع تقاعد و سایر اجراآت مربوط به امور ذاتی مامورین.

3.      انکشاف وظایف مربوط سوانح و ارتقای مامورین مرکزی و ولایات در مطابقت با مقررات و رهنمود های خدمات ملکی.

4.      ارایه مشوره های مسلکی در رابطه به تنظیم امور سوانح، شامل سازی معلومات سوانح در دیتابیس.

5.      تحکیم روابط کاری با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت کسب و تطبیق پالیسی ها و رهنمود های مربوط سوانح مامورین و ( (HRMIS.

6.      حصول اطمینان از طرح تجدید و حفظ دوسیه های سوانح مامورین و اندارج معلومات کارکنان در سیستم ( (HRMIS.

7.      حصول اطمینان از طرح انکشاف و تجدید سیستم مدیریت معلوماتی منابع بشری( (HRMISدر اداره.

8.     حصول اطمینان از تطبیق یکسان رخصتی های مامورین.

9.     تنظیم اداره و مدیریت از پرسونل تحت اثر.

10. ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و  عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به بخش مربوطه.

11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون، مقررات و اهداف اداره به وی  سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اداره و تجارت، مدیریت منابع بشری، پالیسی عامه، اداره عامه، کمپیوتر ساینس، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، مدیریت عمومی، علوم اجتماعی(ژورنالیزم، ادبیات، علوم بشری، بشرشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی، مشاوره و رهنمایی) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

2.     داشتن حداقل یکسال تجربه کاری مرتبط مشابه در امور مدیریت منابع بشری، سوانح کارکنان، استخدام، ارتباطات، ارتقای ظرفیت و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

مدیر عمومی سوانح (HRMIS)
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx