مدیر عمومی تعاون اقتصادی وتخنیکی قاره آسیاوافریقا

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 258
Date Posted:Jul 12, 2021
Reference:001
Closing Date:Jul 27, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Economy:

Founded:  

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد.

Job Summary:

هدف وظیفه

جمع آوری معلومات از فعالیت پروژه های تعاون اقتصادی و تخنیکی، طرح موففتنامه ها، پروتوکول ها و اسناد تبادلوی در رابطه به همکاری های تعاون اقتصادی و تخنیکی.


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

وظایف تخصصی

·       جمع آوری معلومات پروژه های که به همکاری اقتصادی، تخنیکی نیازمند میباشد جهت ارایه نظریات و پیشنهادات بمنظور تسریع امور.

·       تنظیم ملاقات ریاست با شعبات اقتصادی، تجارتی و تخنیکی در هماهنگی با آمر مربوطه.

·       جمع آوری پیشنهادات جهت ایجاد کمیسیون همکاریهای مشترک اقتصادی دو جانبه و چندین جانبه با دول متحابه در تفاهم با آمر مربوطه.

·       ارایه مشوره با آمر مربوطه در مورد طرح موافقتنامه ها، پروتوکول ها و اسناد تبادلوی همکاریهای تعاون اقتصادی و تخنیکی کشور های مربوطه تحت نظر ریاست مربوطه.

·       اشتراک در ورکشاپ ها، سمینار ها، کنفرانس ها و جلسات در مشوره با آمر مربوطه.

·       ارایه پیشنهادات سازنده در هماهنگی با آمر مربوطه جهت اجرای بهتر امور محوله.

وظایف مدیریتی

·       تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.

·      انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.

·       مدیریت و ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر.

·       ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.

·       اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی

·       تامین ارتباط و همآهنگی با شعبات تعاون اقتصادی، تخنیکی و تجارتی کشور های متحابه.

·       ایجاد ارتباط و همآهنگی با تمام بخش های ذیربط جهت انسجام و پیشبرد بهتر امور.


Job Requirement:

شرایط استخدام

این لایحۀ وظایف با درنظرداشت مواد7،8 و34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی

داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های( اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، تجارت، مدیریت تجارت، مدیریت اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد بین الملل، تجارت بین الملل، مطالعات توسعه بین الملل، روابط بین الملل، انکشاف بین المللی، پالیسی های اقتصاد بین الملل، مدیریت پروژه از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود

تجربه کاری

أ‌.      داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.

مهارتهای لازم

أ‌.      سلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

‌ب. مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی

أ‌.      (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.

‌ب. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired