مدیر عمومی تحلیل و تصنیف وظایف بست 4

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 176
Date Posted:Jul 14, 2019
Reference:null
Closing Date:Jul 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: مدیریت و اجرای طرح، تحلیل، تشخیص، تصنیف و ارزیابی وظایف و مدیریت تغییر بمنظور حمایت و تطبیق پلان و اهداف استراتیژیک اداره به گونه موثر و مثمر.


Skills Required:

Administrative

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2.     تحلیل مسایل در اجرای وظایف محوله غرض تحلیل، تشریح، تشخیص و رتبه بندی وظایف و تعیین اهداف متوقعه با استفاده از بهترین روش ها به منظور تحقق اهداف کاری اداره.

3.     کمک و مفاهمه با سایر بخش های اداره جهت طرح و تشریح مشخصات وظیفوی بست های مربوط.

4.     ارائه مشوره های مسلکی به بخش  مربوطه در امور تحلیل وتصنیف وظایف بست ها.

5.     تامین ارتباطات و هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت دریافت و تطبیق رهنمود ها و پالیسی های طرح و ارزیابی وظیفه.

6.     توضیح و تطبیق مقرره ها و رهنمود ها در مورد شیوه های موثر مستند سازی،  جهت بهبود امور انکشاف اداره.

7.     مصاحبه با متصدی بست و آمرین مربوطه بست بعنوان جز از طرح وظیفه، همکاری آنها در درک و تطبیق لوایح وظایف مربوطه شان.

8.     طرح و یا تجدید لوایح وظایف جدید بر اساس نیازمندی  های بخش مربوطه غرض اجرا به موقع وظایف.

9.     همکاری با آمر انکشاف اداره در پروسه های انکشاف و بازسازی اداره غرض تطبیق پلان های انکشاف اداره.

10. ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به بخش مربوطه.

11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون، مقررات و اهداف اداره به وی  سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اداره و تجارت، مدیریت منابع بشری، پالیسی عامه، اداره عامه، کمپیوتر ساینس، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، مدیریت عمومی، علوم اجتماعی(ژورنالیزم، ادبیات، علوم بشری، بشرشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی، مشاوره و رهنمایی) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

2.     داشتن حداقل یکسال تجربه کاری مرتبط مشابه در امور مدیریت منابع بشری، سوانح کارکنان، استخدام، ارتباطات، ارتقای ظرفیت و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

مدیر عمومی تحلیل و تصنیف وظایف
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx