مدیر عمومی تحقیقات محیط زیستی و زراعتی

Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 414
Date Posted:May 15, 2019
Reference:061
Closing Date:May 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan Civil Aviation Authority:

Afghanistan Civil Aviation Authority is a government agency, and Afghanistan Civil Aviation Authority (ACAA) was recently established based on the newly approved Civil Aviation Law (CAL) as an independent authority to manage the Civil Aviation Activities in the country. The Civil Aviation Law was endorsed by Parliament in October 2012 and approved by H.E. President Hamid Karzai in December 2012, and following the presidential confirmation, it was published in the official gazette of the Ministry of Justice in January 2013. The ACAA is now functioning independently under its approved structure.

Job Summary:

هدف وظيفه     : نظارت از بررسی و تحقیق در مورد فکتورهای مخالف و پدیده های میترولوژیکی به منظور

                     جلوگیری از وارد شدن خسارات به محصولات زراعتی.          

Skills Required:

General

Provinces to travel:

Skills Description:


o       فوق بکلوریا هوانوردی ، به لیسانس هواشناسی از رشتۀ آب شناسی و هواشناسی زراعتی اگرومیتررلوژی ترجیح داده می شود.

2.     تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):


Duties & Responsibilities:

شرح وظایف  :

1.     ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شدۀ اداره.

2.     رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر به منظور تحقق اهداف پلان شده.

3.     بررسی و تحقیق در مورد فکتورهای مخالف و پدیده های میترولوژیکی که نباتات را متأثر و زراعت را خساره مند می سازد؛ نظیر: (سرمازده گی، درجه حرارت بلند، کمبود بارنده گی وغیره عوارض جوی) به منظور تهیه آگاهی از خسارات محصولات زراعتی.

4.     چک و کنترول از امور مربوط به تحقیق و بررسی بالای مراحل نباتات در رابطه به هواشناسی زراعتی به منظور تعیین تاریخ آغاز کشت بهاری و خزانی در مناطق مختلف کشور.

5.     بررسی و تحقیق بالای وضعیت مناسب غله جات به منظور اطمینان از شرایط مساعد اگرواقلیمی.

6.     تحلیل، تحقیق و کار مشترک در فارم های تحقیقاتی زراعتی ( فارم تحقیقات بادام باغ، قرغه و دارالامان) با متخصصان زراعت به منظور تبادلۀ تجارت و دادن مشوره های علمی در رابطه به هواشناسی زراعتی.

7.     ارائۀ گزارش به آمر مربوطه به منظور آگاهی از اجرای امور محول شده.

8.     اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامها، مطابق قوانین، مقرره ها و اهداف اداره سپرده می شود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم :

مقتضیات حداقل برای این بست، در مادۀ ( 7،8و34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

  1. حداقل درجۀ تحصیل :

o       فوق بکلوریا هوانوردی ، به لیسانس هواشناسی از رشتۀ آب شناسی و هواشناسی زراعتی اگرومیتررلوژی ترجیح داده می شود.

2.     تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

o      یک سال در بخش هواشناسی و یا مرتبط به وظیفه

  1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره):

o   پلانگذاری، اداره، مدیریت، آشنایی با برنامه های مسلکی مربوط به وظیفه، مهارت در بخش نصب وسایل هواشناسی سینوپتیک میترولوژی و هواشناسی زراعتی، کمپیوتر و زبان انگلیسی.


Job Keywords:

acaa
This job is expired