مدیر عمومی تخصیصات و حواله جات بست 4

  Afghanistan railway authority
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 797
Date Posted:Nov 28, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 5, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: بررسی، ترتیب و تنظیم تخصیصات، حواله های (انکشافی و عادی) و نظارت از طی مراحل اسناد مربوطه، راپورهای محاسباتی، جمع آوری معلومات حسابی و توحید گزارشات.

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2.     ترتیب و تنظیم تخصیصات و حواله های عادی و انکشافی(معاشات و مصارفات) جهت ویزه و کنترول امور مربوطه.

3.     بررسی از طی مراحل اسناد تخصیصات و حواله های عادی و انکشافی از شعبات مربوطه

4.     حصول اطمینان از جمع آوری معلومات حسابی، طی مراحل اسناد و راپورهای محاسباتی توحید گزارشات از بخش مربوطه.

5.     کنترول ، ثبت و نگهداری اسناد مربوط به حواله جات انکشافی در فایل های مربوطه به شکل هارد و سافت به منظور دسترسی سریع و بموقع.

6.     ارایه پیشنهادات موثر در جهت رفع موانع کاری به مقامات صالحه و تحلیل مکاتیب واصله.

7.     مطالبه اسناد محسوبی(حواله های پیشکی) از مراجع مربوطه جهت طی مراحل بعدی آن.

8.     انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار.

9.     تنظیم اداره و مدیریت از پرسونل تحت اثر.

10. ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به بخش مربوطه.

11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره و تجارت، مدیریت مالی و حسابی، امور مالی و بانکی به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

2.     داشتن تجربه کاری حداقل یک سال مرتبط مشابه در امور مالی، حسابی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx