مدیر عمومی تکنالوژی معلوماتی بست 4

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1024
Date Posted:Jul 14, 2019
Reference:null
Closing Date:Jul 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Computer Science
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: مدیریت و تنظیم امور سیستم های کمپیوتری، ویب سایت، امنیت شبکه، شبکه تلیفون، کمره های امنیتی و انسجام امور مربوطه در راستای میکانیزه نمودن شعبات مرکزی و ولایتی با تکنالوژی جدید.


Skills Required:

Networking (CCNA, CCNP or MCSA)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2.     طرح و انكشاف پاليسي و پروگرام ها جهت گسترش شبکه انترنت،  تلیفون و حمايت از ابتكارات سيستم تكنالوژي معلوماتي.

3.     ارزیابی و تحلیل نیازمندی ها برای ایجاد سیستم های موثر تکنالوژی معلوماتی.

4.     تنظیم و کنترول سرور ها جهت بهبود روند کار و گسترش شبکه ها.

5.     مدیریت، تنظیم و سازماندهی ضرورت های آی تی اعم از شبکه انترنت، سیستم مخابرات و کمره های امنیتی اداره.

6.     طرح برنامه های موثر کاری و جلب حمایت های مالی و تخنیکی با دونران به منظور فراهم سازی تسهیلات تکنالوژی معلوماتی در اداره.

7.     مساعد ساختن زمینه ایجاد و انکشاف ویب سایت اداره که در برگیرنده تمام ریاست های مرکزی و ولایتی اداره باشد.

8.     تلاش و زمینه سازی در جهت گسترش شبکه انترنت و تلیفون در ریاست های مرکز و ولایات مربوط به اداره.

9.     تلاش و زمینه سازی در جهت حفظ و امنیت شبکه به منظور جلوگیری از تخریبات و وارد شدن وایرس در سیستم ها.

10. سهمگیری در ساختن مواد آموزشی و پیشبرد آن در برنامه های آموزشی تکنالوژی جهت گسترش شبکه و سایت.

11. تنظیم اداره و مدیریت از پرسونل تحت اثر.

12. ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به بخش مربوطه.

13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون، مقررات و اهداف اداره به وی  سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: کمپوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی، انجنیری نرم افزار، انجنیری کمپیوتر، سیستم های معلوماتی، توسعه دیتابیس، انجنیری فن آوری اطلاعات و برنامه های کمپیوتری به درجه تحصیلی بلند تر در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

2.     داشتن حداقل یکسال تجربه کاری مرتبط مشابه در امور تکنالوژی معلوماتی، شبکه و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

مدیر عمومی تکنالوژی معلوماتی
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx