مدیر عمومی تنظیم عواید بست 4

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 307
Date Posted:Jul 14, 2019
Reference:null
Closing Date:Jul 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Economic Growth
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: برنامه ریزی و مدیریت از جمع آوری عواید و تحویل به موقع آن به حساب بانکی مربوطه جهت رشد بنیه اقتصادی کشور.

Skills Required:

Banking

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2.     پیشبینی عواید اداره در تفاهم با ریاست های مرکزی و ولایتی به منظور تنظیم امور عواید.

3.     بررسی و نهایی ساختن فورمه های م ۲۷ تحصیلی برویت فورمه م ۲۵ به منظور شفافیت و حسابدهی.

4.     وارسی و نهایی نمودن فورمه های م ۲۹ و م ۶۶ غرض ارسال آن به آمریت تادیات وزارت مالیه.

5.     ترتیب و تنظیم راپور عواید و قطعیه عواید به منظور ارائه آن به ریاست عواید وزارت مالیه

6.     كنترول از فورم هاي (م ۲۵،م ۲۶ ) پول هاي نقدي بر اساس اصول فورمه هاي (م ۴۰ وم ۱۶) مركز و واحد هاي دومي.

7.     رسيده گي به فورم (م ۳۱ ) پول هاي نقده وكسراتي وسنجش ان به رويت فورم هاي(م ۲۶ وم ۲۷ ).

8.     حصول اطمينان از ترتيب راپور هاي (م ۲۹ ) عايداتي با فورمه (م ۳۱ ) با شعبات حسابي رياست خزائن وزارت ماليه وتطبيق آن به دفتر روزنامه عوايد اداره.

9.     مدیریت از تحصیل عواید منابع مربوط به سکتور خصوصی، دولتی و شرکت ها به حساب واردات دولت ذریعه فورم( م27) .

10. مدیریت از جمع اوری عواید برویت اویزات و صورت حساب بانکی غرض تطبیق راپور مقایسوی د افغانستان بانک .

11. ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به بخش مربوطه.

12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون، مقررات و اهداف اداره  به وی سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های:  اقتصاد، اقتصاد بین الملل، تجارت بین الملل، اداره و تجارت، مدیریت مالی و حسابی و امور مالی و بانکی به درجه  تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

2.     داشتن تجربه کاری حداقل یک سال مرتبط مشابه در امور مدیریت مالی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

مدیر عمومی تنظیم عواید
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx