مدیر عمومی تنظیم زباله های طبی

  Ministry of Public Health
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 373
Date Posted:Jan 1, 2020
Reference:0000
Closing Date:Jan 10, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical,Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

تنظیم دفع مصوَن  زباله های طبی و حفظ الصحه شفاخانه ها، بمنظور کاهش آلوده گی هوا  و محیط زیست مطابق اهداف استراتیژی ملی صحت .

Skills Required:

General

Duties & Responsibilities:

1.     طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار, ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره.

2.      سهم گیری در تهیه و ترتیب پا لیسی، استراتیژی ، لوایح، پروسیجرها، رهنمود ها، استندردها، مقررات و قوانین بخش تنظیم زباله های طبی و حفظ الصحه شفاخانه ها. 

3.     ارزیابی حفظ الصحه شفاخانه های دولتی و خصوصی و حمایت تخنیکی بمنظور موثریت برنامه های حفظ الصحه محیطی به سطح ملی.

4.     انسجام و هماهنگی تمام فعالیت های مربوط به حفظ الصحه شفاخانه های دولتی و خصوصی در تفاهم و تحت رهنمای آمر حفظ الصحه محیطی.

5.      کنترول و نظارت از فعالیت های پرسونل تحت اثر و حمایت تخنیکی از بخش های مربوطه.

6.      طرح پروپوز ل برا ی دریافت بودیجه جهت تطبیق پلان تنظیم زباله های طبی و حفظ الصحه شفا خانه ها.

  1. جمع آوری و حفظ ارقام مربوط به تمام فعالیت های تنظیم زباله های طبی و حفظ الصحه شفاخانه ها.
  2. سهم گیری در بازدید های نظارتی از برنامه های صحت محیطی و لایات به سطح ملی .

9.     ترتیب گزارشات ماهوار, ربعوار، سالانه و عندالضرورت و ارائه آن به مقامات ذیصلاح وزارت.

10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین, مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های مدیریت صحت عامه، طب و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

2.     یک سال تجربه مدیریتی مشابه در امور تنظیم زباله های طبی، امور صحت عامه و یا سایرموارد مندرج اهداف ومسولیت ها ی این لایحه وظایف.

3.     تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

مهارت های کمپیوتری در برنامه های MS Word, MS Excel and MS PowerPoint

This job is expired