مدیر عمومی ترانسپورت بست 4

  Afghanistan railway authority
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1055
Date Posted:Nov 28, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 5, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Mechanical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: مدیریت، تنظیم و انسجام امور ترانسپورت و تخنیک وسایط اداره خط آهن.

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2.     مدیریت، تنظیم و نهایی ساختن حواله جات روغنیات و پرزه جات وسایط نقلیه به منظور استفاده موثر از آن.

3.     بررسی از پیشنهادات ترمیم عراده جات به منظور صحت بودن و جلوگیری از سوء استفاده.

4.     تهیه و آماده ساختن کتابچه های سیر و گردش وسایط نقلیه و نظارت از خانه پوری آن به منظور صرفه جویی در حواله جات روعنیات.

5.     ایجاد و انکشاف میکانیزم به منظور استفاده بهتر از وسایط نقلیه اداره.

6.     حصول اطمینان از ترمیم، پاکی و نظافت وسایط و حاضر بودن دریوران مطابق قوانین و مقررات.

7.     کنترول و وارسی از توظیف وسایط اداره غرض اجرأ امور رسمی و خارج از اداره.

8.     تنظیم اداره و مدیریت از پرسونل تحت اثر.

9.     ترتیب و ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از کارکرد ها و دستآورد ها به بخش مربوطه.

10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون، مقررات و اهداف اداره که به وی سپرده میشود.

Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری اتو میخانیک، اقتصاد، اداره عامه، انجنیری موتر، اداره و تجارت، اداره و منجمنت، انجنیری عمران حمل و نقل و مدیریت عمومی به درجه تحصیلی بلند تر در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

2.     داشتن حداقل یکسال تجربه کاری مرتبط مشابه در امور ترانسپورت و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست).

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی با زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx