مدیر حفظ و مراقبت ماشین ها بست ۵

Bachelor's Degree   Balkh, Afghanistan Full Time 346
Date Posted:Dec 4, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience: Fresh - 1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: حصول اطمینان از وضعیت نورمال تمامی ماشین آلات جهت بهره داری و حفظ و مراقبت خطوط آهن 

Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی:

1)    بازدید، کنترول و بررسی اساسی تمام ماشین آلات خطوط آهن در مطابقت با نورمها و ستندردها.

2)    رفع معایب و نواقص ماشین آلات در مطابق نورمها و ستندردهای بین المللی .

3)    کنترول پیوسته ماشین آلات .

4)    توانایی ارائه لیست نیازمندیهای مورد ضرورت ماشین آلات .

5)    تهیه و ترمیم پرزه جات ماشین آلات معروض .

6)    هماهنگی استفاده از ماشین آلات به صورت درست آن.

7)    تمامی فعالیتهای بست ساحوی می باشد.

وظایف مدیریتی:

1)    تهیه و ترتیب پلان کاری روزانه، هفته وار و ماهوار جهت بهره گیری درست از ماشین آلات بهره برداری و حفظ و مراقبتی خطوط.

2)    اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین محول گردد.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1)    داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری خط آهن.

تجربه کاری:

2)    تجربه کاری برای احراز این بست لازم نیست.

مهارت های لازم:

3)    تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4)    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Balkh
This job is expired

Attachments:

fwrm_karyaby.docx