مدیر حفظ و مراقبت واگون ها بست ۵

Bachelor's Degree   Balkh, Afghanistan Full Time 372
Date Posted:Dec 4, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience: Fresh - 1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه : سازماندهی و نظارت از امور مربوط به سیر و حرکت قطارها وسایر وسایط نقلیه ریلی وتشکیل و تنظیم قطارها و واگون ها


Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی:

1)    مدیریت کلیه امورات مربوط به واگون ها.

2)    آگاهی دهی از تعداد واگون های داخل و خارج شده از استیشن.

3)    آگاهی و نظارت از تشکیل قطارها و تسلیم گیری و تحویل دهی قطارها.

4)    کنترول و نظارت از حرکت لوکوموتیف ها و واگونهای همراه در مسیر/خط های استیشن جهت تخلیه و بارگیری.

5)    ثبت زمان و تاریخ دقیق قبول و اعزام قطارها به استیشن

وظایف مدیریتی:

1)    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه.

2)    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و حین ضرورت از بخش مربوطه.

3)    اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1)    داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری خط آهن.

تجربه کاری:

2)    تجربه کاری برای احراز این بست لازم نیست.

مهارت های لازم:

3)    تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4)    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Balkh
This job is expired

Attachments:

fwrm_karyaby.docx