مدیر حفظ و مراقبت واگون ها بست ۵

Bachelor's Degree   Herat, Afghanistan Full Time 95
Date Posted:Dec 4, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience: Fresh - 1 Year
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه : سازماندهی و نظارت از امور مربوط به سیر و حرکت قطارها وسایر وسایط نقلیه ریلی وتشکیل و تنظیم قطارها و واگون ها.


Skills Required:

Honest

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی:

1)    مدیریت کلیه امورات مربوط به واگون ها.

2)    آگاهی دهی از تعداد واگون های داخل و خارج شده از استیشن.

3)    بررسی دقیق ساحه به منظور آگاهي از وضعيت و جريان امور ايستگاه و وضعیت سوزنها و علائم خط آهن.

4)    آگاهی و نظارت از تشکیل قطارها و تسلیم گیری و تحویل دهی قطارها.

5)    کنترول و نظارت از حرکت لوکوموتیف و واگونهای همراه در مسیر/خطهای ستیشن جهت تخلیه و بارگیری.

6)    ثبت زمان و تاریخ دقیق قبول و اعزام قطارها به استیشن.

وظایف مدیریتی:

1)    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه.

2)    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و حین ضرورت از بخش مربوطه.

3)    اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Herat

Qualifications:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1)    داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری خط آهن.

تجربه کاری:

2)    تجربه کاری برای احراز این بست لازم نیست.

مهارت های لازم:

3)    تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4)    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Keywords:

مدیر حفظ و مراقبت واگون ها ایستگاه جونو

Submission Guideline:

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از ریاست منابع بشری اداره خط آهن افغانستان اخذ نماید و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به ایمیل آدرس  hr.ara.recruitment@gmail.com بفرستید.

نوت: لطفاً عنوان بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.


Submission Email:

  hr.ara.recruitment@gmail.com

Attachments:

fwrm_karyaby (1).docx