مدیر حفظ ومراقبت خط بست۵

Bachelor's Degree   Herat, Afghanistan Full Time 398
Date Posted:Dec 4, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience: Fresh - 1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: سازماندهی ، مدیریت و نظارت از ساختمان خط آهن ، ساختمانهای انجنیری و تاسیسات خط آهن در استیشن. 

Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی:

1)    کنترول و مراقبت از فعال بودن تاسیسات استیشن های خط آهن در تمام پروژه ها و مسیر های خطوط آهن.

2)    مراقبت و کنترول از چگونگی حفظ ومراقبت تقاطعات در خطوط آهن و دستگاه های قیچی.

3)    تهیه و ترتیب پلان بازدید و کنترول ساحوی از چگونگی پروسه حفظ ومراقبت.

4)    انجام بازدید های پلان شده و غیر پلان شده از خطوط هن در مسیر و استیشن ها.

5)    مراقبت از تمام اجزائی خط در مسیر های خطوط اصلی و خطوط ایستگاهی (فرعی).

6)    مراقبت از تمام بنچمارک ها و علایم در مسیر خطوط آهن و استیشن ها.

7)    ترتیب و ارائه گزارش از کارکرد ها و فعالیت های بخش حفظ ومراقبت خط به آمر حفظ ومراقبت.

8)    بررسی و نظارت از پاک بودن مستحکم بودن طبقات بالاست اساسی و بالاست تحتانی در خطوط آهن.

وظایف مدیریتی:

1)    تهیه و ترتیب پلان کاری روزانه ، هفته وار ، ماهوار و سالانه بخش حفظ ومراقبت خط از حفظ ومراقبت ساختمان خط آهن.

2)    تنظیم وترتیب راپور های ساحوی از چگونگی وضعیت و کیفیت کاری اجزاء خطوط آهن .

3)    اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین ذیصلاح مطابق قوانین و مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1)    داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری خط آهن.

تجربه کاری:

2)    تجربه کاری برای احراز این بست لازم نیست.

مهارت های لازم:

3)    تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4)    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Herat
This job is expired

Attachments:

fwrm_karyaby.docx