مدیر کالسنتر - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1137
Date Posted:Mar 25, 2020
Reference:VA-DABS-HQs/99-0259
Closing Date:Apr 8, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید

Job Summary:

متصدی این پست مسئولیت کنترول ، نظارت و بررسی امور یومیه ( کارکرد و فعالیت های ) کارمندان بخش کال سنتر ، سیستم IVRS ، بخش E-Call  و خدمات زنده (Live chat) مربوط را به عهده داشته  همچنان مسئولیت رسیدگی به شکایات و مشکلات مشتریان برق را که به سطح کابل و ولایات ازطریق شارت کود 144 ، ایمیل بخش شکایات ، خدمات زنده Live-Chat مواصت میورزد را نیز عهده دار میباشد.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Provinces to travel:

Skills Description:

  1. تسلط کامل به زبان های رسمی (پشتو دری )و آشنایی ( تحریر و تکلم ) با زبان انگلیسی و برنامه (Office) کمپیوتر ضروری میباشد
  2. مهارت های لازم مدیریت و تنظیم برنامه های IVRS     ، Live-chat و Softphone (Zoiper)


Duties & Responsibilities:

·        ترتیب پلان کاری منظم بمنظور دستیابی به اهداف تعین شده رسیده گی به مشکلات و شکایات مشتریان برق.

·        کنترول و نظارت از فعالیت های کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت کاری شان .

·        نظارت از فعالیت (کارکرد) سیستم IVRS و بخش E-Call و همچنان خدمات زنده Live-chat با هماهنگی بخش مربوطه.

  • رفع مشکلات برنامه های IVRs     ،   Live-chat و ههمچنان Soft-phone حین ضرورت.

·        سهم گیری فعال در تعقیب و پیگیری شکایات ( قضایای ) مربوط به خدمات برق رسانی اعم از اداری و تخنیکی.

·        هماهنگی کامل با مسئولین مربوطه اعم از بخش تخنیکی و اداری به سطح کابل و ولایات غرض رسیده گی به شکایات و مشکلات مشتریان به برق.

·        همکاری همه جانبه با ریاست محترم تفتیش داخلی / آمریت کاهش ضایعات و مدیریت حفظ عواید کابل برشنا جهت رسیدگی به شکایات .

·        نظارت از جریان بررسی اسناد مربوط به شکایات مربوط به برق و جمع آوری اسناد از سایر شعبات مربوطه و مشتری شاکی. 

·        ارایه گزارش  هفته وار و ماهوار از اجراات بخش کاری خویش به مدیریت عمومی سمع شکایات .

·        ارائه گزارش مکمل و دقیق از سطح تماس ها ، مشکلات ، شکایات مشتریان از بخش سیستم E-Call و همچنان خدمات زنده Live-chat به مسئولین مربوط اعم از کابل و ولایات.

·        تهیه گزارش مستند از خلاف کاری ها (سرقت برق)  و نارسائی مسئولین در قسمت رسیدگی به مشکلات مشتریان.

·        ارزیابی کارکرد و فعالیت های کارمندان بخش کال سنتر بطور متداوم و ارائه گزارش از آن .

·        ترتیب و تنظیم شفت های کاری با درنظرداشت قانون کار ، پالیسی و طرزالعمل های کاری اداره.

·        هماهنگی کامل با مسئولین جنکشن ها و امریت های محترم برق غرض فراهم سازی بهتر زمینه رسیده گی به شکایات و مشکلات مشتریان.

·        اجرای سایر وظایف که از طرف ریاست تجارتی و آمر مربوط در مطابقت به قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

لیسانس در رشته عمومی با سه سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

This job is expired