مدیر کالسنتر - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 862
Date Posted:Mar 25, 2020
Reference:VA-DABS-HQs/99-0259
Closing Date:Apr 8, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید

Job Summary:

متصدی این پست مسئولیت کنترول ، نظارت و بررسی امور یومیه ( کارکرد و فعالیت های ) کارمندان بخش کال سنتر ، سیستم IVRS ، بخش E-Call  و خدمات زنده (Live chat) مربوط را به عهده داشته  همچنان مسئولیت رسیدگی به شکایات و مشکلات مشتریان برق را که به سطح کابل و ولایات ازطریق شارت کود 144 ، ایمیل بخش شکایات ، خدمات زنده Live-Chat مواصت میورزد را نیز عهده دار میباشد.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Provinces to travel:

Skills Description:

  1. تسلط کامل به زبان های رسمی (پشتو دری )و آشنایی ( تحریر و تکلم ) با زبان انگلیسی و برنامه (Office) کمپیوتر ضروری میباشد
  2. مهارت های لازم مدیریت و تنظیم برنامه های IVRS     ، Live-chat و Softphone (Zoiper)


Duties & Responsibilities:

·        ترتیب پلان کاری منظم بمنظور دستیابی به اهداف تعین شده رسیده گی به مشکلات و شکایات مشتریان برق.

·        کنترول و نظارت از فعالیت های کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت کاری شان .

·        نظارت از فعالیت (کارکرد) سیستم IVRS و بخش E-Call و همچنان خدمات زنده Live-chat با هماهنگی بخش مربوطه.

  • رفع مشکلات برنامه های IVRs     ،   Live-chat و ههمچنان Soft-phone حین ضرورت.

·        سهم گیری فعال در تعقیب و پیگیری شکایات ( قضایای ) مربوط به خدمات برق رسانی اعم از اداری و تخنیکی.

·        هماهنگی کامل با مسئولین مربوطه اعم از بخش تخنیکی و اداری به سطح کابل و ولایات غرض رسیده گی به شکایات و مشکلات مشتریان به برق.

·        همکاری همه جانبه با ریاست محترم تفتیش داخلی / آمریت کاهش ضایعات و مدیریت حفظ عواید کابل برشنا جهت رسیدگی به شکایات .

·        نظارت از جریان بررسی اسناد مربوط به شکایات مربوط به برق و جمع آوری اسناد از سایر شعبات مربوطه و مشتری شاکی. 

·        ارایه گزارش  هفته وار و ماهوار از اجراات بخش کاری خویش به مدیریت عمومی سمع شکایات .

·        ارائه گزارش مکمل و دقیق از سطح تماس ها ، مشکلات ، شکایات مشتریان از بخش سیستم E-Call و همچنان خدمات زنده Live-chat به مسئولین مربوط اعم از کابل و ولایات.

·        تهیه گزارش مستند از خلاف کاری ها (سرقت برق)  و نارسائی مسئولین در قسمت رسیدگی به مشکلات مشتریان.

·        ارزیابی کارکرد و فعالیت های کارمندان بخش کال سنتر بطور متداوم و ارائه گزارش از آن .

·        ترتیب و تنظیم شفت های کاری با درنظرداشت قانون کار ، پالیسی و طرزالعمل های کاری اداره.

·        هماهنگی کامل با مسئولین جنکشن ها و امریت های محترم برق غرض فراهم سازی بهتر زمینه رسیده گی به شکایات و مشکلات مشتریان.

·        اجرای سایر وظایف که از طرف ریاست تجارتی و آمر مربوط در مطابقت به قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

لیسانس در رشته عمومی با سه سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

مدیر کالسنتر - مرکز

Submission Guideline:

Dear Applicant,

 The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

 Link for online Apply

OnlineApplicationForm

http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/3B7DCDC2-B553-42D4-B263-2951B9C8F086

 Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

 Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.