مدیر کنترول

 
Bachelor's Degree   Laghman, Afghanistan Full Time 800
Date Posted:Mar 18, 2020
Reference:NGR_1
Closing Date:Mar 30, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Monitoring and Evaluation
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

شخص متذکره مسؤلیت ویزه اسناد و همچنان طرح های مناسب را در بخش مربوطه بدوش دارد.

Skills Required:

Audit StandardsAuditing

Provinces to travel:

Skills Description:

داشتن توانای برنامه ریزی و تطبیق آن.

داشتن قوه افهام و تفهیم مدیریت کاری.

توانایی در ایجاد ابتکار و خلاقیت روش های کاری.

توانایی تکلم با زبانهای محلی و انگلیسی.

ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی.

صداقت و حفظ محرمیت کاری.

انعطاف پزیری کاری و تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار.

توانایی کار بشکل گروهی.

توانایی کار بشکل فردی

Duties & Responsibilities:

  1. ویزه اسناد مالی وجنسی مربوط امریت لغمان برشنا به وقت وزمان معینه آن.
  2. ویزه اسناد با درنظر داشت قوانین و مقرارات نافذه.
  3. تطبیق اوامر، هدایات وفیصله های جلسات اداره با در نظر داشت زمان مشخص آن.
  4. ارایه طرح های مناسب ، درحل مشکلات امور یومیه برا ی بخش مربوطه.
  5. همکاری در امور مختلف کنترول و نظارت با شعبات مالی و حسابی غرض پشبرد بهترامور یومیه لغمان برشنا .
  6. حفظ اسرار اداره در همه حالات.
  7. پیش برد امور یومیه در چارجوب ارزش های ایمانی و وجدانی غرض حصول اهداف مشخص.
  8. تطبیق سیستم بهتر کنترول مالی و حسابی در اداره.
  9. اجرای سایر وظایف محوله.

Job Location:

Afghanistan, Laghman

Qualifications:

داشتن درجه لیسانس (اقتصاد ،تجارت ،انجنیری برق )

·        دو سال تجربی کاری مرتبط به وظیفه 

Job Keywords:

شخص متذکره مسؤلیت ویزه اسناد و همچنان طرح های مناسب را در بخش مربوطه بدوش دارد.
This job is expired

Attachments:

Application Form (2).doc