مدیر مالی و اداری

  Ministry of Women Affairs (MoWA)
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 989
Date Posted:Jul 30, 2019
Reference:HRD-003
Closing Date:Aug 10, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:2 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Contractor
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Women Affairs (MoWA):

Founded:  

Ministry of Women Affairs, working for gender equality and women empowerment

Job Summary:

هدف وظیفه: تنظیم پروگرام‌های کاری روزانه و طرح و برنامه‌ریزی، تطبیق و نظارت از اجرای تمام محسوبی‌های مصارفاتی مرکز خط تلیفون


Skills Required:

Ms.Office Programs

Provinces to travel:

Skills Description:

اطلاعیه کاریابی وزارت امورزنان

به اطلاع تمام واجدین شرایط به خصوص طبقه اناث که علاقمند اشتراک در پروسه های رقابتی این وزارت باشند، میتوانند فورم مخصوص درخواستی را از ویب سایت وزارت امورزنان بدست آورند.

طریقه کاندید شدن در بستهای وزارت امورزنان:

1-    جهت بدست آوردن فورم مخصوص کاریابی امتحان بستهای خدمات ملکی مربوط به وزارت امورزنان به ویب سایت این وزارت مراجعه نمایید.

     (www.mowa.gov.af)

2-    فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پوری و تمام اسناد ضروری تجارب کاری و تحصیلی خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید.

(mowa.hrd@gmail.com)

3-    هیچ نوع درخواستی بدون خانه پوری فورم مخصوص قابل پذیریش نمی باشد.

4-    تمام کاندیدان باید فورم و اسناد خویش به ایمیل آدرس های فوق ارسال نمایند، درخواست به شکل حضوری (آفلاین) قابل پذیریش نمی باشد.

5-    متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح معتبرو جدید از اداره مربوط اند.

6-    کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری و کاپی قرارداد کاری بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند.متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی جمهوری ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تاید شده باشد.

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان و اهداف تعیین شده پروژه؛

2.     بررسی و اداره امور اداری و تجهیزان مرکز و رفع نیازمندی‌های کارمندان از قبیل، تجهیزات و ترمیم وسایل؛

3.     مدیریت و برنامه‌ریزی سیستم تدارکاتی، مکاتیب، اسناد و سایر امور مرکز؛

4.     نظارت از انجام خدمات عمومی، تهیه لوازم، تجهیزات مربوط به دستگاه‌های مرکز؛

5.     شرکت در مجالس و شوراها در مورد مسایل مرتبط اداری، در چارچوب مقررات و حفظ مصالح مرکز؛

6.     رهنمایی و پاسخگویی مسئولانه به مراجعین و مهمانان مرکز؛

7.     نظار از امور تدارکات، خدمات و کارپردازی منظم حسابات کل و اموال منقول و غیر منقول مرکز؛

8.     تهیه راپورهای حاضری و رسیدگی به‌موقع اجرای معاشات کارمندان مرکز؛

9.     تهیه و ارایه گزارش‌های مالی مربوط به بودجه، مالیه و مصارف، براساس اطلاعات موجود در مرکز؛

10. تهیه و ارایه طرح بودجه مرکز و تنظیم گزارشات مالی، براساس نیازمندی‌ها و همکاری با وزارت مالیه و ریاست مالی و اداری وزارت امور زنان، به‌منظور پاسخگویی به واحدهای ذیربط؛

11. ثبت مصارف روزانه، ماهوار، ربعوار و سالانه و ارایه گزارشات لازم در مطابقت به آن؛

12. پیگیری انتقال پول، دریافت پول و ارسال اسناد به دونر؛

13. نگهداری سوابق و مدارک مالی و کنترول فعالیت‌های مالی؛

14.  ارایه گزارش‌های ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت، به سوپروایزر مرکز خط تلیفون از اجراآت و امور محوله؛

15.  اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوط، طبق قوانین و مقررات، سپرده می‌شود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

1.     تسلط به زبان‌های رسمی دری و پشتو و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

2.     مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

Job Keywords:

HRD-003
This job is expired