مدیر مالی وحسابی

 
Bachelor's Degree   Laghman, Afghanistan Full Time 1227
Date Posted:Mar 18, 2020
Reference:NGR_2
Closing Date:Mar 30, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Accounting/Finance
Nationality:Afghan
Salary Range:Salary is negotiable
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

کنترول و بررسی یومیه، ارزیابی راپور های حسابی، تقدیم نمودن راپور ها به وقت و زمان.

Skills Required:

Accounting RulesAccounting Techniques

Skills Description:

 

داشتن توانای برنامه ریزی و تطبیق آن.

داشتن قوه افهام و تفهیم مدیریت کاری.

توانایی در ایجاد ابتکار و خلاقیت روش های کاری.

توانایی تکلم با زبانهای محلی و انگلیسی.

ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی.

صداقت و حفظ محرمیت کاری.

انعطاف پزیری کاری و تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار.

توانایی کار بشکل گروهی.

توانایی کار بشکل فردی

Duties & Responsibilities:

۱: ترتيب و تنظيم اسناد چکوراده و چکصادره مديريت جنسي بعد از ارزيابي امضاء آن.

2: مراقبت از ترتیب نمودن اسنا د جا یداد های منقول وغیری منقول وراپوران به مرجع مربوطه :

3: وارسی به اسنا د تزید جا یداد ها وراپوری ان بمد یریت محترم محا سبه و بمرکز :

4: ارسال ومرسول مکا تب پیشنهاد دات غرض بهبود کار یومیه به مقاما ت ذ یصلا ح :

5: وارسی ومراقبت از تحویلخا نه ها ومجرایی سامان الات وتجهیزات برقی واجنا س ناصبه شده :

6 : ارزيابي راپور هاي حسابي وارسی ومراقبت ازموجودی تحویلخا نها وراپوری ان به مقام محترم ریا ست عمومی دافغا نستا ن برشنا شرکت

7 : استجواب ومعلوما ت در رابطه به کاریومیه خویش به مقا ما ت ذیصلاح وهیت محترم تفتیش :

8 : تقديم نمودن ژورنالهاي حسابي ماهوار به وقت و زمان آن به مرجع مربوط.

9 : بررسي از امورات يوميه بانکي، اويز هاي بانکي، عوايد و مصارف و تحويل پول در بانک ها

جمع آوری ارقام عواید و مصارف جهت آرایه راپور های مطلوبه اعم از ګذارشات راپور های اجراات ربعوار وسایر راپور های طرف ظرورت مقامات مرکزی و ارګان ذیربطه.

Job Location:

Afghanistan, Laghman

Qualifications:

(  داشتن درجه لیسانس (اقتصاد و اداره و تجارت 

·        سه سال تجربی کاری مرتبط به وظیفه 

This job is expired

Attachments:

Application Form (2).doc