مدیر مانورینگ بست ۵

Bachelor's Degree   Balkh, Afghanistan Full Time 338
Date Posted:Dec 4, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience: Fresh - 1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه : سهمگیری و تامین مانور قطار های خط آهن و تنظیم خطوط و حرکت مصون قطار و تشکیل قطار و واگونها درامتداد شبکه راه آهن.


Duties & Responsibilities:

 وظایف تخصصی:

1)    اجرا و انجام امور مانور براي ورود و خروج وسايط نقليه ریلی وقطارهای خط آهن.

2)    اجرای تقسیم اوقات قطارها، مقاصد، زمان ورود و خروج قطار ها.

3)    تامین ارتباط و هماهنگی ، تعقیب امور بشکل دوامدار و به موقع با ادارات ذیربط در مسیر خط آن.

4)    تنظیم حرکت لوکوموتیف ها و قطارها در مسیرخطوط ایستگاه جهت تخلیه و بارگیری.

5)    رهنمایی موثرحرکت قطار های دارای اولویت، قطار های حاوی مواد خطرناک و یا محموله های دارای محدودیت.

6)    آگاهی از ساحه کاری اختصاص داده شده و مطلع بودن از تغییرات فزیکی ساحه .

7)    بررسی دقیق ساحه به منظور آگاهي از وضعيت و جريان امور ایستگاه، وضعیت سوزنها و علائم خط آهن.

8)    تشکیل قطارها و تسلیم گیری و تحویل دهی قطارها با رعایت قوانین و ستندرد های عملیات بهره برداری خط آهن.

9)    انجام امور مانور براي ورود و خروج وسايط نقليه ریلی وقطارهای خط آهن.

وظایف مدیریتی:

1)    ارائه گزارش حین ضرورت به بخش مربوطه.

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1)    داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری خط آهن.

تجربه کاری:

2)    تجربه کاری برای احراز این بست لازم نیست.

مهارت های لازم:

3)    تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4)    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Balkh
This job is expired

Attachments:

fwrm_karyaby.docx