مدیر پروژه - ریاست تنظیم برنامه ها و پروژه ها

  شاروالی کابل
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1497
Date Posted:Jul 1, 2020
Reference:KM-HR-200
Closing Date:Jul 4, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Engineering,Civil Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:5 Years
Contract Duration:1 year(s)
Extension Possibility:No
Contract Type:Contractor
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary:

مدیریت و نظارت از پروژه های زیربنایی شاروالی کابل

Duties & Responsibilities:

·       تهیه و ترتیب پلان کاری هفته وار، ماهانه، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با اسناد رسمی در مقطع زمانی مشخص.

·       نظارت متدوام و حصول اطمینان از تطبیق عملی فعالیت های بخش و اهداف عمومی آن به گونه موثر و در مطابقت با بودجه و زمان تعین شده.

·       ایجاد هماهنگی و روحیه کاری میان کارمندان و سایر جوانب ذیدخل.

·       رهبری، کنترول و استحصال وظیفه از تیم و از متخصصین پروژه در شاروالی کابل.

·       ایجاد هماهنگی و تامین روابط با رهبری و مسولین اداره مربوطه جهت رسیده به نتیجه مطلوب کاری.

·       حفظ اسرار اداره و ارایه گزارش هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه از چگونگی چالش های موجود و پشرفت کار.

·       نظارت از تمامی بخش های مربوط و اصول اطمینان از رعایت تمام مقررات نافذه کشور.

·       حصول اطمینان از مدیریت سالم، تشویق، تغریب، آموزش و انکشاف کارکنان جهت اجرای بهتر امورات مطابق معیار های تعین شده.

·       ترتیب گزارشات کاری و مالی ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به مقام ذیصلاح بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آورد های بخش مربوطه.

·       همکاری با تیم مفتشین، نظارت کننده گان و سایر بازدید کننده گان از جریان و چگونگی تطبیق فعالیت ها.

·       اشتراک در محافل و برنامه های انکشافی رسمی به نماینده گی از بخش مربوط.

·       اجرای سایر وظایف که از طرف مقام رهبری اداره و ریاست مربوط در مطابقت به قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.


Job Requirement:

1.     درجه تحصیل:

o      لیسانس انجنیری (سیول و سرک) به درجات بالاتر تحصیلی ترجیح داده میشود.


2.      تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):

o      پنج سال تجربه کاری مرتبط در بخش مربوط.


1.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):

o      داشتن مهارت هاي اساسي مسلکی و تخنیکی در بخش سرک سازی و استفاده ازبرنامه های كمپيوتری مطابق اهداف کاری و لسان انگلیسی.

تسلط کامل به یکی از زبانهای رسمی کشور (دری یا پشتو) و بلدیت به زبان انگلیسی

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM_V_Application form.xlsx