مدیر سب ستیشن پلچرخی - مرکز

  DABS
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 528
Date Posted:Aug 6, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0080
Closing Date:Aug 20, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:5 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

شخص موظف این پست مسولیت نظارت از حفظ و مراقبت ، ترمیمات ، بهره برداری و دیگر امور مربوطه سب ستیشن مربوطه را به عهده دارد .  

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

·        مهارت کامل در لسان پشتو ،دری و انگلیسی ( خواندن نوشتن و تکلم)

·        داشتن توانایی فزیکی .

·        دانستن برنامه های اداری کمپیوتر مخصوصا برنامه های Word , Excel .

·        داشتن مهارت افهام و تفهیم خوب .

·        داشتن سلوک نیک و برخورد عالی با همکاران و مشترکین برق .

·        توانایی نوشتن راپور های کاری .

·        پابندی به وظیفه .

·        اطاعت از قوانین و مقررات .

·        توانایی قناعت دادن آمرین و ارایه پیشنهاد معقول به آنان جهت حل مشکلات تخنیکی . مشترکین .


Duties & Responsibilities:

 1. اداره و کنترول تمام بخش های سب ستیشن .
 2. ترتیب پلان حفظ و مراقبت روزانه ، هفته وار ، ماهوار و سالانه .
 3. تطبیق پلان های فوق .
 4. ترتیب پیشنهادات راجع به رفع مشکلات تخنیکی و اداری سب ستیشن .
 5. هماهنگی با پرسونل مدیریت حفظ و مراقبت شبکه .
 6. بهره برداری از سب ستیشن مربوط .
 7. داشتن هماهنگی های کامل با دیگر سب ستیشن ها مدیریت جنکشن ها، دسپیچنگ مرکزی و سایر شعبات ذیربط
 8. کنترول از موجودیت شفتکاران در شفت های تعین شده .
 9. ترتیب و تائید حاضری ماهوار شفت کاران .
 10. ملاحظه کتاب ثبت واقعات تخنیکی و مطمین شدن از وضعیت تخنیکی سب ستیشن
 11. ملاحظه راپور های 24 ساعته توزیع انرژی برق در لین های خروجی سب ستیشن .
 12. گزارش دهی به معاون مدیر عمومی سب ستیشن ها ، معاونیت عملیاتی و در صورت نیاز برای مقام ریاست کابل برشنا
 13. در تماس با آمر مستقیم از طریق تیلفون و یا به صورت حضوری حتی بعد ار اوقات رسمی کاری .
 14. مظارت از رعایت اصول تخنیک بی خطر در سب ستیشن مربوطه حین انجام ترمیمات و امور روزمره .
 15. نظارت از حفظ مراقبت تخنیکی و صفایی سب ستیشن .
 16. دیگر وظایف قانونی و مرتبط با وظیفه که از جانب آمر مستقیم داده میشود .


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

· حدی اقل لیسانس در رشته برق شهرها و موسسات صنعتی به ماستر ترجیح داده میشود .·      

  5 سال تجربه کاری مرتبط به سب ستیشن ها

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود  داشته باشد

Job Keywords:

مدیر سب ستیشن پلچرخی - مرکز
This job is expired

Attachments:

Application Form.doc