مدیر سب ستیشن پشته سرخ - جبل السراج برشنا

 
Bachelor's Degree   Parwan, Afghanistan Full Time 489
Date Posted:Dec 28, 2019
Reference:VA-DABS-HQs/98-0184
Closing Date:Jan 11, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Electrical Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید.

Job Summary:

شخص موظف پست دربخش عملیاتی ایفای وظیفه نموده به طورمستقیم به رئیس حوزه گزارش میدهد. نقش متصدی این واحد استحکام روابط بین دفترمرکزی و ولایات دافغانستان برشناشرکت .

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Skills Description:

·        داشتن توانای برنامه ریزی و تطبیق آن.

·        درک قابل ملاحظه از اصول و اجرات موثر سرپرستی از کارمندان؛

·        داشتن قوه افهام و تفهیم مدیریت کاری.

·        توانایی در ایجاد ابتکار و خلاقیت روش های کاری.

·        توانایی تکلم با زبانهای ملی و انگلیسی.

·        آشنایی درست از استفاده برنامهای کامپیوتر و دیتابس

·        ابتکار کاری و سرعت کار در گزارش گیری و گزارش دهی.

·        صداقت و حفظ محرمیت کاری.

·        انعطاف پزیری کاری و تعین اولویت بندی کاری در شرایط دشوار.

·        توانایی کار بشکل گروهی.

·        توانایی کار بشکل فردی.

Duties & Responsibilities:

·       مسئول عملیات تخنیکی مدیریت فابریکه چاریکار بشمول ترتیب بودجه و تهیه و بررسی طرق دستورالعمل های تخنیکی رهبری تمام وظایف مربوط به طرح انجنیر، اعمار، عملیات و حفظ و مراقبت تهسیلات مدیریت، برنامه ریزی، و توزیع.

·       مسئول رهبری و سرپرستی از پلان های انکشافی بعدی تسهیلات و منابع مربوط.

·       اداره فعالی های تمام کارمندان تخنیکی و انجنیری مدیریت فابریکه چاریکار.

·       جدول کتگوری بندی در توزیع انرژی برق.

·       حفظ و مراقبت تمام شبکه های هوایی و زمینی و تسهیلات سب استیشن ها و میترخوانی .

·       حفظ مراقبت تسهیلات تولیدی ،عملیاتی ساحوی وبشمول اعمار حفظ مراقبت سب استیشن ها و اطمینان از تامین برق مطمین به ترتیب مشخصات پروژه جات اضافی وهمکاری لازم با سایر شعبات .

·       جمع آوری عواید .

·       ارتباط منظم با بانک ها جهت پرداخت صرفیه برق مشترکین به وقت و زمان .

·       ارسال نمودن قطع لین بعد از ختم دوره .

·       تعقیب باقیات دوایر دولتی و پرداخت آنها به وقت و زمان.

·       داشتن ارتباط مستقیم با مدیریت تعین محصول و بلنگ جهت رساندن بلهای مشترکین به وقت وزمان تعین شده.

·       اجرای سایر وظایف محول شده از طرف آمر مستقیم.

مسول تنظیم و اداره عملیات مدیریت فابریکه چاریکار بشمول ترتیب، تشریح و بررسی بهبود سرمایه و بودجه های عملیاتی سالانه در چارچوب رهنمودی های د افغانستان برشنا شرکت.

Job Location:

Afghanistan, Parwan

Qualifications:

حدی اقل لیسانس در رشته برق با سه سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

This job is expired