مدیر تدارکات پروژه

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 468
Date Posted:May 6, 2021
Reference:مدیر تدارکات پروژه
Closing Date:May 16, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:5 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:Yes
Contract Type:Consultant
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:  

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff for the mentioned position.

Job Summary:

پیشبرد امور تدارکاتی پروژه جهت انجام تدارکات اداره به شکل موثر و مثمر و رفع نیازمندی ها جهت تحقق اهداف انکشافی اداره و تقویت طب عدلی (بهبود عرضه خدمات عدلی طبی)‌

Duties & Responsibilities:

1.    مدیریت، طرح و ترتیب پلان تدارکاتی ارسال بموقع آن به اداره تدارکات ملی بعد از اخذ منظوری مقام و حصول اطمینان از تطبیق بموقع و درست آن؛

2.    مدیریت، طرح و ترتیب اسناد داوطلبی، شرطنامه ھا، اسناد مرتبط تدارکاتی، اسناد درخواست نرخ گیری، درخواست برای ارائه پیشنھادات و سایر اسناد معیاری تدارکات جھت طی مراحل درست و اصولی پروسه ھای تدارکاتی مربوط داوطلبان در اسناد معیاری تدارکات؛ جھت طی مراحل درست و اصولی پروسه ھای تدارکاتی مربوط داوطلبان در اسناد معیاری تدارکات؛

3.    مدیریت و نظارت طی مراحل درست و اصولی پروسه ھای تدارکات طبق قانون تدارکات، مقرره، طرزالعمل ھا و سایر اسناد معیاری تدارکات؛

4.    مدیریت پروسه آفرگشایی، درخواست نرخ دھی و حصول اطمینان از صحت و درستی آن؛

5.    کنترول، نظارت و مدیریت از پروسه خریداری ودرخواست نرخگیری پرچون؛

6.    حصول اطمینان از صحت گزارش ارزیابی آفرھا و طی مراحل اصولی ارزیابی، اصلاح وتائید اعلان تدارکاتی، اسناد نرخ گیری و موجودیت بودجه از منابع مالی

7.    حصول اطمینان از تطبیق پلان تدارکاتی به وقت و زمان معین آن و از طی مراحل بموقع پروسه ھا ی تدارکاتی طبق پلان

8.    اجرای سایر وظایف که از طرف رئیس مربوطه در مطابقت با قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.تدارکاتی؛

Job Requirement:

1.    این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 ،8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی و بند

2.    داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های (اداره عامه اداره و تجارت، اداره و مدیریت، اقتصاد ژورنالیزم ارتباطات ، یا مدیریت محاسبه حقوق

3.    داشتن حد اقل 5 سال تجریه کاری در دوایر دولت و حد اقل یکسال آن در بخش تدارکات بودجه انکشافی باشد

4.    تسلط به یکی از لسانھای رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی با زبان انگلیسی

5.    مھارت ھای کمپیوتری در برنامه ھای مرتبط به وظیفه

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired