مدیر تعقیب و پیگیری شکایات - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 811
Date Posted:Mar 25, 2020
Reference:VA-DABS-HQs/99-0258
Closing Date:Apr 8, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید

Job Summary:

متصدی این پست بمنظور تعقیب و رسیده گی به شکایات ، مشکلات مشتریان برق به سطح کابل و ولایات برای حل مشکلات و رسیده گی به شکایات مشتریان برق بادرنظرداشت پالیسی برشنا شرکت ، پروسیجرها و طرزالعمل های اداری مربوطه برویت اسناد واصله از بخش سمع شکایات و دیگر مراصلات رسمی که عنوانی این مدیریت اصدار شده باشد اجراات نموده از رسیده گی به مشکل مشتری رسماً اطمینان میدهد.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Provinces to travel:

Skills Description:

  1.  تسلط کامل به زبان های رسمی (پشتو دری )و آشنایی ( تحریر و تکلم ) با زبان انگلیسی و برنامه (Office) کمپیوتر ضروری میباشد
  2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه 

Duties & Responsibilities:

·        ترتیب پلان کاری منظم طور هفته وار ، ماهوار ، ربعوار وسالانه بمنظور دستیابی به اهداف تعین شده رسیده گی به مشکلات و شکایات مشتریان برق.

·        سهمگیری فعال در تعقیب و پیگیری شکایات ( قضایای ) مربوط به خدمات برق رسانی اعم از اداری و تخنیکی.

·        تهیه وترتیب راپور مفصل از رسیده گی به شکایات (قضایا) و ترتیب اسناد مورد نیاز گروپ های عملیاتی .

·        دفاع از منافع دولت (برشنا شرکت ) و ارائه اسناد مرتبط به قضایا (شکایات ) برق حین رسیده گی به شکایات مربوط .

·        همکاری همه جانبه با ریاست تفتیش داخلی / آمریت کاهش ضایعات و مدیریت حفظ عواید برشنا شرکت جهت رسیدگی بهتر به قضایای مربوط به برق .

·        هماهنگی کامل با مسئولین مربوطه اعم از بخش تخنیکی و اداری به سطح کابل و ولایات غرض رسیده گی به قضایای مربوط به برق.

·        حصول اطمینان از تطبیق استراتیژی و پلان های مرتبه رسیده گی به شکایات مربوط به برق با درنظرداشت احکام قانون و پالیسی برشنا شرکت.

·        نظارت از جریان بررسی اسناد مربوط به شکایات مربوط به برق و جمع آوری اسناد از سایر شعبات مربوطه و مشتری شاکی. 

·        تحلیل پالیسی های برشنا شرکت و دایر نمودن برنامه های آموزشی برای کارمندان تحت اثر جهت حل و فصل و رسیده گی بهتر به شکایات مربوط به برق.

·        حصول اطمینان از درج نتیجه رسیده گی به شکایات و مشکلات مشتریان در سیستم ثبت شکایات و نظارت از رسیده گی به انها.

·        ارایه گزارش  هفته وار - ماهوار، ربعوار، سالانه از اجراات بخش کاری و اجراات کارمندان تحت اثر به مدیریت عمومی سمع شکایات

·        ارائه گزارش مفصل از فعالیت ها و دستاورد ها به معاونیت محترم تجارتی با هماهنگی مدیریت عمومی سمع شکایات.

·        مدیریت ، کنترول و اداره کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت و انظباط کاری شان در قسمت رسیده گی به شکایات و مشکلات مشتریان و اینکه وظایف شانرا به وقت زمان معین انجام دهند.

·        اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات در مطابقت به قوانین و مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل لیسانس در رشته های اقتصاد ، ادبیات ، کمپیوترساینس ، انجنیر برق با سه سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

This job is expired