مدیر تعقیب و پیگیری شکایات - مرکز

 
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 498
Date Posted:Mar 25, 2020
Reference:VA-DABS-HQs/99-0258
Closing Date:Apr 8, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About DABS:

Founded:  

د افغانستان برشنا شرکت یک شرکت خود کفا و مستقل است که طبق قانون شرکت های سهامی و محدود المسولیت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است. د افغانستان برشنا شرکت با تمام اسهام سرمایه خود یک شرکت محدود المسئولیت بوده که به دولت افغانستان تعلق دارد. شرکت مذکور به تاریخ 15 ثور 1387 مطابق 4 می 2008 به د افغانستان برشنا شرکت تغییر شخصیت نمود و بحیث یک شرکت ملی برق جایگزین د افغانستان برشنا موسسه گردید. د افغانستان برشنا شرکت تولید، تورید، انتقال و توزیع برق را بگونه تجارتی در سراسر افغانستان تنظیم و اداره می نماید

Job Summary:

متصدی این پست بمنظور تعقیب و رسیده گی به شکایات ، مشکلات مشتریان برق به سطح کابل و ولایات برای حل مشکلات و رسیده گی به شکایات مشتریان برق بادرنظرداشت پالیسی برشنا شرکت ، پروسیجرها و طرزالعمل های اداری مربوطه برویت اسناد واصله از بخش سمع شکایات و دیگر مراصلات رسمی که عنوانی این مدیریت اصدار شده باشد اجراات نموده از رسیده گی به مشکل مشتری رسماً اطمینان میدهد.

Skills Required:

MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Provinces to travel:

Skills Description:

  1.  تسلط کامل به زبان های رسمی (پشتو دری )و آشنایی ( تحریر و تکلم ) با زبان انگلیسی و برنامه (Office) کمپیوتر ضروری میباشد
  2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه 

Duties & Responsibilities:

·        ترتیب پلان کاری منظم طور هفته وار ، ماهوار ، ربعوار وسالانه بمنظور دستیابی به اهداف تعین شده رسیده گی به مشکلات و شکایات مشتریان برق.

·        سهمگیری فعال در تعقیب و پیگیری شکایات ( قضایای ) مربوط به خدمات برق رسانی اعم از اداری و تخنیکی.

·        تهیه وترتیب راپور مفصل از رسیده گی به شکایات (قضایا) و ترتیب اسناد مورد نیاز گروپ های عملیاتی .

·        دفاع از منافع دولت (برشنا شرکت ) و ارائه اسناد مرتبط به قضایا (شکایات ) برق حین رسیده گی به شکایات مربوط .

·        همکاری همه جانبه با ریاست تفتیش داخلی / آمریت کاهش ضایعات و مدیریت حفظ عواید برشنا شرکت جهت رسیدگی بهتر به قضایای مربوط به برق .

·        هماهنگی کامل با مسئولین مربوطه اعم از بخش تخنیکی و اداری به سطح کابل و ولایات غرض رسیده گی به قضایای مربوط به برق.

·        حصول اطمینان از تطبیق استراتیژی و پلان های مرتبه رسیده گی به شکایات مربوط به برق با درنظرداشت احکام قانون و پالیسی برشنا شرکت.

·        نظارت از جریان بررسی اسناد مربوط به شکایات مربوط به برق و جمع آوری اسناد از سایر شعبات مربوطه و مشتری شاکی. 

·        تحلیل پالیسی های برشنا شرکت و دایر نمودن برنامه های آموزشی برای کارمندان تحت اثر جهت حل و فصل و رسیده گی بهتر به شکایات مربوط به برق.

·        حصول اطمینان از درج نتیجه رسیده گی به شکایات و مشکلات مشتریان در سیستم ثبت شکایات و نظارت از رسیده گی به انها.

·        ارایه گزارش  هفته وار - ماهوار، ربعوار، سالانه از اجراات بخش کاری و اجراات کارمندان تحت اثر به مدیریت عمومی سمع شکایات

·        ارائه گزارش مفصل از فعالیت ها و دستاورد ها به معاونیت محترم تجارتی با هماهنگی مدیریت عمومی سمع شکایات.

·        مدیریت ، کنترول و اداره کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت و انظباط کاری شان در قسمت رسیده گی به شکایات و مشکلات مشتریان و اینکه وظایف شانرا به وقت زمان معین انجام دهند.

·        اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات در مطابقت به قوانین و مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

حدی اقل لیسانس در رشته های اقتصاد ، ادبیات ، کمپیوترساینس ، انجنیر برق با سه سال تجربه کاری دربخش مربوطه

کارمندان داخلی بخش برشنا شرکت باید موافقه دیپارتمنت مربوطه را با خود داشته باشد .

Job Keywords:

مدیر تعقیب و پیگیری شکایات - مرکز

Submission Guideline:

Dear Applicant,

 The qualified and interested people can fill the online application form through the following link

 Link for online Apply

OnlineApplicationForm

http://hris.dabs.af/Recruit/Applicant/ApplicantApply/5511972C-EFCF-4E32-8DDC-C7860708E299

 Applicants also can submit hard copy of application/CV directly to DABS, HR chaman e Houzouri, Kabul Afghanistan. TEL 0202300034

DABS is an Equal Opportunity Employer. Candidates with good knowledge base and experience background are Mostly Preferred. DABS does not discriminate in employment on the race, religion, gender, political affiliation, disability, age or other non-merit factor.

 Attention: Those only short-listed candidates will be contacted for written test or interview.

The internal employees of DABS are required to get the approval of their respective head of division and submit it along with application; otherwise the application will be rejected.