مدیر تخلیه و بارگیری بست ۵

Bachelor's Degree   Balkh, Afghanistan Full Time 296
Date Posted:Dec 4, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience: Fresh - 1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه : برنامه ریزی و مدیریت امور مربوط به تخلیه و بارگیری در ایستگاه خط آهن مربوطه و بهره برداری مؤثر.


Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی:

1)    سهمگیری فعال درامورتخلیه وبارگیری قطارهای خط آهن .

2)    کنترول ونظارت ازجریان کارتخلیه وبارگیری به صورت دقیق وتسریع روند کارتخلیه وبارگیری.

3)    نظارت و وارسی از اموال و اجناس مشتری و واگونها روزمره و حصول اطمینان از صحت بودن امور مربوطه.

4)    نظارت دوامدار از پروسه تخلیه وبارگیری اموال و اجناس مشتری و واگونها.

5)    گزارش دهی و حسابدهی از اموال و اجناس تحویل گرفته شده واگونها به مسئولین مربوط.

وظایف مدیریتی:

1)    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره.   

2)    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و حین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های اداره مربوطه.

3)    برنامه ریزی، انکشاف وانتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سمینارها و آموزش های جریان کار.

4)    اجرای سایر وظایف که از طرف آمر و رئیس مربوطه مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1)    داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری خط آهن.

تجربه کاری:

2)    تجربه کاری برای احراز این بست لازم نیست.

مهارت های لازم:

3)    تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4)    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Balkh
This job is expired

Attachments:

fwrm_karyaby.docx