مدیر تخلیه و بارگیری بست ۵

Bachelor's Degree   Herat, Afghanistan Full Time 433
Date Posted:Dec 4, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience: Fresh - 1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه : برنامه ریزی و مدیریت امور مربوط به تخلیه و بارگیری در ایستگاه خط آهن مربوطه و بهره برداری مؤثر.


Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی:

1)    سهمگیری فعال درامورتخلیه و بارگیری قطارهای خط آهن .

2)    بررسی وکنترول بارنامه ها به صورت دقیق حین تخلیه و بارگیری.

3)    کنترول و نظارت ازجریان کارتخلیه و بارگیری به صورت دقیق وتسریع روند کارتخلیه و بارگیری.

4)    4 . نظارت و وارسی از اموال و اجناس مشتری و واگونها روزمره و حصول اطمینان از صحت بودن امور مربوطه.

5)    نظارت دوامدار از پروسه تخلیه و بارگیری اموال و اجناس مشتری و واگونها.

6)    گزارش دهی و حساب دهی از اموال و اجناس تحویل گرفته شده واگونها به مسئولین مربوط.

وظایف مدیریتی:

1)    تهیه و ترتیب پلانهای کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره.  

2)    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و حین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های اداره مربوطه.

3)     اجرای سایر وظایف که از طرف آمر و رئیس مربوطه مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1)    داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری خط آهن.

تجربه کاری:

2)    تجربه کاری برای احراز این بست لازم نیست.

مهارت های لازم:

3)    تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4)    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Afghanistan, Herat
This job is expired

Attachments:

fwrm_karyaby (1).docx