مدیر تکنالوژی و معلوماتی

  Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC)
Diploma   Kandahar, Afghanistan Full Time 1175
Date Posted:Jun 18, 2020
Reference:17/KNDH/SBU
Closing Date:Jul 5, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Computer Science
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC):

Founded:  

مقدمه : شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت. اهداف شرکت : - صحت و رفاه همگانی در شهرها - تحفظ محیط زیست - تهیه آب آشامیدنی صحی - جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت - رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی - توسعه منابع مورد ضرورت بشری - فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد. وظایف اساسی شرکت : · سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب). · جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن. · بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان. · تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست. · تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب). · راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی. · بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات. · توسعه منابع بشری بنابر ضرورت. · آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب). · جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت. · امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary:

توضیحات مختصر این پست: حل مشکلات تکنالوژی معلوماتی و مسایل عوارض تخنیکی کمپیوتر ها در سطح دفتر به وقت و زمان آن.


Duties & Responsibilities:

وظایف و مسولیت ها:

1.     نظارت بر حاضری پرسونل مربوطه

2.     دیزاین بروشور ها ، مجلات ، اعلانات و غیره اوراق تبلیغاتی ریاست.

3.     عکاسی از تمام محافل رسمی اداره و انتقال آن به بخش مربوطه.

4.     برنامه ریزی تمام کمپیوتر ها به وقت و زمان معین.

5.     کنترول و فعال نگهداشتن سیستم مخابره و ریپیتر آن بطور مداوم.

6.     ترمیم کمپیوتر ها به وقت و زمان معین آن.

7.     فعال نگهداشتن سیستم سرور و نظارت بر عملیات آن.

8.     کنترول از یوزر ها و استفاده معقول از انترنت.

9.     دادن تریننگ های لازمه و کوچک برای پرسونل .

10. اطاعت پذیری و اجرای سایر دساتیر قانونی مسئولین ذیربط.


Job Requirement:

مواصفات:

1-     حد اقل درجه تحصيل:

·        داشتن سند فوق بکلوریا در رشته کمپیوتر ساینس و به بالاتر از آن ترجیح داده میشود.

2-     تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):

·        داشتن دو سال تجربه کاری در بخش متذکره

3-     مهارت هاي ديگر (كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...):

·        بلدیت کامل به زبان های رسمی کشور دری و پشتو

·        بلدیت کامل با تمام پروگرام های کمپیوتر و زبان انگلیسی


Job Location:

Afghanistan, Kandahar
This job is expired