مدیر تقاطعات ایستگاه ها بست ۵

Bachelor's Degree   Balkh, Afghanistan Full Time 240
Date Posted:Dec 4, 2019
Reference:null
Closing Date:Dec 14, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:2
Gender:Any
Functional Area:Engineering
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience: Fresh - 1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded:  

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه: حصول اطمینان از وضعیت نورمال تمامی بخشهای ایستگاه ها و تقاطعات جهت حرکت و عملیات مصئون قطارها

Duties & Responsibilities:

وظایف تخصصی:

1)    بررسی از تمامی تقاطعات به صورت دوامدار.

2)    پاک کاری تقاطعات و چرب کاری سوزن ها در مطابقت به نورمها و ستندردها.

3)    بررسی علایم و اشارات جهت حرکت بی خطر قطارها در ایستگاه ها و تقاطعات.

4)    کنترول گیچ خطوط در تقاطعات و قیچی ها.

5)    تأمین ارتباط با قطار ها و ایستگاه ها جهت حفظ وضعیت نورمال.

6)    تمامی فعالیتهای بست مزبور ساحوی می باشد.

وظایف مدیریتی:

1)    تهیه و ترتیب پلان کاری روزانه، هفته وار و ماهوار جهت رفع مشکلات و نواقص در ایستگاه ها و تقاطعات و سوزنها و ارائه به آمر مربوطه.

2)    ارائه گزارش از فعالیتهای انجام یافته و وضعیت ایستگاه ها و تقاطعات و رفع مشکلات و معایب ساحات معیوب و آسیب دیده مسیر های خط آهن.

3)    اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین محول می گردد.

Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

  این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

1)    داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته انجنیری خط آهن.

تجربه کاری:

2)    تجربه کاری برای احراز این بست لازم نیست.

مهارت های لازم:

3)    تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4)    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Job Location:

Afghanistan, Balkh
This job is expired

Attachments:

fwrm_karyaby.docx