مدیر تقنین و حقوقی طب عدلی

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 217
Date Posted:May 6, 2021
Reference:مدیر تقنین و حقوقی طب عدلی
Closing Date:May 16, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:4 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:Yes
Contract Type:Consultant
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:  

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff for the mentioned position.

Job Summary:

طرح وانکشاف اسناد تقنینی ورسیدگی به قضایای حقوقی طب عدلی به منظور رفع چالش ها و تحقق اهداف انکشافی اداره در بخش بهبود عرضه خدمات عدلی طبی در کشور

Duties & Responsibilities:

1.    بازنگری وانکشاف اسناد تقنینی موجوده مانند ، قانون طب عدلی ، لوایح ، طرزالعمل ها ورهنمود ها بشمول ستراتیژی طب عدلی.

2.    طرح وتدوین اسناد تقنینی جدید طب عدلی مطابق به نیازمندی ومقتضی وقت وزمان.

3.    اشتراک درجلسات داخل اداره وبه سطح وزارت صحت عامه وسایرادارات ذیربط درکشوربه اساس لزوم دید مسؤل مربوطه.

4.    تحلیل ، بررسی ، تفتیش وپیگری قضایایی حقوقی وموضوعات قانونی دراداره طب عدلی ورسیدگی به همچوقضایا درسایرادارات عدلی و قضایایی کشور.

5.    بلند بردن سطح دانش مسلکی کارمندان خدمات طب عدلی درمرکز وولایات پیرامون موضوعات حقوقی وقانونی از طریق تدویرورکشاپ ها وسیمینارهای در داخل کشور.

6.    حفظ ودفاع ازحقوق مشروع اطباء وسایرکارکنان صحی وفنی خدمات طب عدلی درادارات عدلی وقضایی طبق احکام قوانین نافذه کشور .

7.    ارائه مشوره دربخش قانونی وحقوقی به کارمندان اداره دراموررسمی وکاری

8.    مشوره دهی درمورد طرح انکشاف ریاست خدمات طب عدلی به اداره خدمات طب عدلی.

9.    اشتراک درسفرهای ولایتی بنابرحسب ضرورت ولزوم دید اداره طب عدلی به مقاصد امور رسمی.

10. تهیه راپور فعالیت های انجام شده حسب لزوم دید وهدایت آمرمافوق اداره خدمات طب عدلی .

11. انجام سایر وظایف مرتبط وظیفه که ازطرف آمرفوق اداره درپرتواحکام قوانین نافذه مربوطه سپرده می شود .

Job Requirement:

1.    داشتن سند معتبرعلمی به درجه لیسانس دررشته حقوق وقانون ، تائیده شده وزارت تحصیلات عالی کشور .

2.    داشتن تجربه کاری حداقل چهارسال دربخش تقنین ، به اشخاص ارجحیت داده میشود که دربخش تقنین وپالیسی های سکتورصحت ایفای وظیفه نموده باشد.

3.    دانستن به زبان های رسمی کشور(پشتوودری) .

4.    اشنایی با زبان انگلیسی واستفاده از برنامه آفیس کمپیوتر وانترنیت

5.    داشتن توانائی سفرهای درداخل وخارج ازکشور. 

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired