مدیر ترانسپورت افغانی مقیم پشاور و کویته پاکستان، مشهد ایران، دوشنبه تاجکستان و ماری ترکمنستان

  وزارت ترانسپورت
Bachelor's Degree   Multi City Full Time 1049
Date Posted:Jul 31, 2019
Reference:0772
Closing Date:Aug 15, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:5
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:3 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Fixed-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About وزارت ترانسپورت :

Founded:  

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (5 بست) رتبه پنجم وزارت ترانسپورت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.


علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.


مدیر ترانسپورت افغانی مقیم پشاور پاکستان 0772


مدیر ترانسپورت افغانی مقیم کویته پاکستان 0773

مدیر ترانسپورت افغانی مقیم مشهد ایران 0774


مدیر ترانسپورت افغانی مقیم دوشنبه تاجکستان 0775

مدیر ترانسپورت افغانی مقیم ماری ترکمنستان 0776


Job Summary:

هدف وظیفه:

تأمین، حفظ و گسترش روابط وزارت ترانسپورت با اداره ترانسپورت کشور میزبان و تهیه و تطبیق پلان ترانسپورتی و انتقالاتی در کشور میزبان مطابق قانون.


Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

1.  طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتژیک وزارت.

2.  ایجاد، حفظ و تقویت روابط ترانسپورتی با کشور میزبان از طریق گفتگو و تدویر نشست ها بمنظور رفع چالش ها و مشکلات مربوط در این عرصه.

3.  آگاهی دهی از قوانین و مقررات ترانسپورتی افغانستان به شرکت های ترانسپورتی کشور میزبان در زمینه های ترانزیت و حمل و نقل.

4.  آگاهی دهی از قواعد و ستندردهای ترانسپورتی کشور میزبان به شرکت های ترانسپورتی افغانستان به منظور ایجاد سهولت در فعالیت های ترانسپورتی و ترانزیتی.

5.  ترتیب و صدور رودپاس مطابق ماده یازدهم قانون تنظیم ترانسپورت جاده و درج مشخصات وسایط نقلیه که رود پاس دریافت کرده اند بمنظور اجازه انتقال اموال به داخل کشور.

6.   تنظیم برنامه های انتقالاتی اموال و مسافرین میان افغانستان و کشور های میزبان ویا کشور ثالث.

7.  ایجاد هماهنگی میان شرکت های ترانسپورتی افغانستان و شرکت های ترانسپورتی کشور میزبان در زمینه حمل و نقل.

8.  نظارت از صدور تعرفه محصول تنظیم خدمات ترانسپورتی بمنظور جمع آوری شفاف عواید ترانسپورتی.

9.  ارائه مشوره های تخنیکی به مقام ریاست عمومی در زمینه ستندرد سازی و همسان سازی سیستم های ترانسپورتی کشور برمبنی تجارب کسب شده از  سیستم های ترانسپورتی کشور میزبان.

10.        صدور تضمین نامه به شرکت های ترانسپورتی افغانستان در قلمرو کشور میزبان.

11.        نظارت از تحویل عواید (تکس ترانسپورتی، قیمت کتابچه یا کارت، پارچه کمیشن، تحصیل جرایم و غیره در حسابات بانکی افتتاح شده و تطبیق آویزها با دفتر ثبت مالیه ترانسپورتی به اساس موافقه وزارت مالیه.

12.        نظارت از ثبت و راجستر وسایط ترانسپورتی و شرکت های ترانسپورتی افغانی و خارجی که خارج و داخل افغانستان میشوند جهت ارائه آمار مشخص به مرکز.

13.        ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر ذیصلاح از فعالیت ها و دستاوردهای مربوطه.

14.        اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت مربوط سپرده میشود.


Job Requirement:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: روابط بین الملل، اقتصاد، حقوق، مدیریت عمومی، اداره تجارت، انجنیری ترانسپورت، مدیریت ترانسپورت، اداره عامه، پالیسی عامه و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

2.     تجربه کاری مرتبط حداقل سه سال.

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور ( پشتو ویا دری)، زبان انگلیسی و همچنان آشنائی به زبان رسمی کشور میزبان.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


Job Location:

Pakistan, Iran, Islamic Republic of, Tajikistan, Turkmenistan
This job is expired