مدیر ولایتی کنترول امراض زونوزیس ننگرهار

Bachelor's Degree   Nangarhar, Afghanistan Full Time 301
Date Posted:May 16, 2019
Reference: امراض زونوزیس ننگرهار
Closing Date:May 25, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per NTA salary scale policy
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Open Ended
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Consultant
Probation Period:3 months
Required Languages:English & pashto,Dari

About Ministry of Public Health:

Founded: 2006  http://www.moph.gov.af

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of

Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society.

The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for

sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance

and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness

and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care.

MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE

and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose

Job Summary:

اداره وانسجام امورمربوطه به کنترول امراض ساری

Skills Required:

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

. داشتن مهارت در لسان انگلیسی وبرنامه های کمپیوتر(Word,Powerpoint,Excell) MS ارجحیت دارد

. مهارت های دیگر : تسلط کامل به لسان های ملی

. داشتن توانائي سفر به تمام ولسوالي هاي ولايت وشرکت درسيمينار ها و وركشاپ ها درمرکز

Duties & Responsibilities:

1. تهیه پلان کاری سالانه وتطبیق پروگرام ربیس، کانگو، جذام و امراض زونوزیس وحصول اطمینان ازتطبیق آن درمطابقت با پلان ستراتیژی وپالیسی های موجود وزارت صحت عامه

2. نظارت حمایتی برتطبیق پاليسی، ستراتيژ ی ، رهنمود امراض مربوطه ربیس، کانگو، جذام و امراض زونوزیس در سطح ولایت

3. پیشبینی مصارف سالانه ادویه، واکسین ولوازم مورد نیاز به امراض مربوطه ربیس، کانگو، جذام و امراض زونوزیس در سطح ولایت

4. ایجاد همآهنگی بین سهم گیرنده گان عرضه کننده خدمات کنترول ربیس، کانگو، جذام و امراض زونوزیس در سطح ولایت

5. نظارت ازجمع آوری و تحليل ارقام به سطح ولایت و بازدهی به آمریت پروگرام کنترول امراض ربیس و زونوزیس ریاست کنترول امراض ساری

6. ارایه پیشنهادات تخنیکی برای بهبود وتوسعه پروگرام کنترول ربیس، کانگو، جذام و امراض زونوزیس درسطح ولایت

7. تهیه و ارایه راپورهای ربع واروسالانه به آمریت پروگرام کنترول امراض ربیس و زونوزیس

8. بازدید های نظارتی ازمراکز صحی مجموعه خدمات صحی اساسی و مجموعه خدمات صحی شفاخانوی به شکل ربعوار با استفاده ازچک لست نظارتی ملی .

9. تعقیب وپی گیری ارسال راپور های اداره سیستم معلومات صحی به آمریت پروګرام کنترول امراض ربیس و زونوزیس.

10. سهم گیری فعال درارسال مینوت جلسات هماهنگی صحی ولایتی و دایر نمودن جلسات کمیته زونوزیس به آمریت پروګرام کنترول امراض ربیس و زونوزیس.

11. منحیث عضو تیم بهبود کیفیت ولایتی اشتراک فعال درپلان گذاری ، ارزیابی ها ، ارتقاظرفیت خودی و کارمندان مراکز صحی، سهمگیری درتدویر جلسات فراگیری، اشتراک درمجالس تیم های بهبود کیفیت، ولایت مربوطه.

12. مسئولیت های مشخص درارتباط به بهبود کیفیت ساحه تخنیکی مربوطه خویش ( ستندرد ها وشاخص های نتیجه کنترول امراض ربیس ، جذام و زونوزیس ) .

13. سهم فعال درعرضه خدمات به شکل مریض محوری تطبیق منشور حقوق مریضان، اطمینان ازمصونیت مریض ، بهبود مراقبت های صحی برای رضایت مریض ، درنظر گرفتن اخلاق طبابت در تمامی حالات .

14. انجام ساير وظايف مرتبط به وظيفه كه از طرف مسؤل ولایتی کنترول امراض ساری ویا از مرکز به وي سپرده ميشود.

15. اشتراک در بررسی از حمل وقوع و اوتبریک های از مختلف ساحات ولایات

Job Location:

Afghanistan, Nangarhar

Qualifications:

1. درجه تحصیل : داکترطب

2. تجارب لازمه : داشتن حد اقل دوسال تجربه کاری در حصه منجمنت مرتبط به وظیفه

3. داشتن مهارت در لسان انگلیسی وبرنامه های کمپیوتر(Word,Powerpoint,Excell) MS ارجحیت دارد

4. مهارت های دیگر : تسلط کامل به لسان های ملی

5. داشتن توانائي سفر به تمام ولسوالي هاي ولايت وشرکت درسيمينار ها و وركشاپ ها درمرکز

Job Keywords:

مدیر ولایتی کنترول امراض زونوزیس
This job is expired