مدیرعمومی اداری

  Ministry of Public Health
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 1431
Date Posted:Jan 1, 2020
Reference:003
Closing Date:Jan 10, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government,Economic Growth,Law,Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

رهبری و انسجام تمام اموراداري ، مدیریت خدمات و مدیریت محاسبه و مسئول ذاتیه به منظورتسریع پروسه امورمربوطه.


Duties & Responsibilities:

1.     طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار, ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره.

  1. راهنمائی و مراقبت در زمینه اجراآت یومیه بخش های اداری.
  2. تنظیم امور مدیریت دفترداری خلاقیت و نوآوری های مشخص دربخش اداری
  3. ساختن دیتابیز برای اجناس ریاست مربوطه و تجدید نمودن آن.
  4. رفع نیازمندی های تدارکاتی اداره و فعال نگهداشتن سیستم برق، آبرسانی و ترانسپورتی اداره مربوطه.
  5. مراقبت متداوم از تطبیق قوانین و مقررات در قسمت اجراآت اداری.
  6. تصمیم گیری و صدور هدایات در نامه ها و مکاتیب واصله بمنظور پیشبرد اجراآت بعدی.
  7. اکمال و رفع نیازمندی های به موقع آمریت مربوطه.
  8. تنظیم و مدیریت سیستم فایلنگ بخش مربوطه.
  9. همکاری لازم در ارتقای ظرفیت کارمندان بخش مربوطه.
  10. تطبیق ارزیابی ازاجراآت وظفیوی سالانه کارکنان تحت اثر.

12. ترتیب گزارشات ماهوار, ربعوار،  سالانه و عندالضرورت و ارائه آن به مقامات ذیصلاح وزارت.

13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین, مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.


Job Requirement:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های  ادبیات، ژورنالیزم، حقوق و علوم سیاسی، اداره عامه، پالیسی عامه، اداره تجارت، اقتصاد، روانشناسی، اداره و مدیریت ، مدیریت صحت عامه، علوم اجتماعی(تاریخ عمومی، تاریخ معاصر، باستان شناسی ، فلسفه و باستان شناسی) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

2.     یک سال تجربه کاری مدیریتی مشابه در اموراداری و یا سایرموارد مندرج اهداف ومسولیت های این لایحه وظایف.  

3.     تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری در برنامه های MS Word, MS Excel and MS PowerPoint  و به بلدیت در دیتابیز مرتبط ترجیح داده میشود.

 


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired