مدیرعمومی آرشیف بست 4

Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 400
Date Posted:Jul 14, 2019
Reference:null
Closing Date:Jul 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه  : حصول اطمینان از اینکه اجراآت صادره، وارده و آرشیف در مطابقت به حکم اسناد تقنینی صورت میگیرد


Skills Required:

General

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

مسؤلیت های وظیفوی:

1.        طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان آمریت جهت بدست آوردن اهداف استراتژیک اداره

2.        حصول اطمینان از ثبت و راجستر اسناد رسمی که از سایر ادارات مواصلت می ورزد

3.        تکثیر بموقع اسناد واصله به شعبات ذیربط جهت اجراآت بعدی.

4.        حصول اطمینان از ثبت و راجستر اسناد رسمی که به سایر ادارات ارسال میگردد.

5.        فهرست اسناد واصله از ریاست های مربوطه به آرشيف جهت حفظ و نگهداری

6.     حصول اطمینان از حفظ و نگهداری اسناد واصله از ریاست های مربوط در آرشيف جهت جلوگیری از ضایع و تلف شدن اسناد.

7.        ارائه جواب به مکاتیب جهت اطمینان از اجراآت کاری و تحریر پیشنهادات به منظور رفع نیازمندی های اداره

8.        حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش و انکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعيين شده.

9.        راه اندازی ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی

10.    اجراء سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقام مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1.درجه تحصیل

o         . داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا به درجه تحصیلی بالاتر ترجیح داده می شود.

2.تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o         یک سال تجربه مرتبط به وظیفه

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o         توانائی در اداره و ارتباطات

o         آشنائی با پروگرام های کمپیوتر (ورد و اکسل)

o         تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو)


Job Keywords:

مدیرعمومی آرشیف
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx