مدیرعمومی کنترول امراض سرطانی

  Ministry of Public Health
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 459
Date Posted:Jan 1, 2020
Reference:355
Closing Date:Jan 11, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical,Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Contractor
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

هدف وظیفه: عرضه خدمات صحی بهتر و باکیفیت جهت کنترول امراض سرطانی در مطابقت با اهداف استراتیژی ملی صحت.


Duties & Responsibilities:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار, ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره.
 2. نطارت وکنترول از تطبیق فعالیت های کنترول امراض سرطانی در هم آهنگی با ریاست کنترول امراض غیر ساری.   
 3. همکاری و رهنمائی در تطبیق پلان کاری و حصول اطمینان از اجراآت کاری روتین کارمندان تحت اثر.
 4. همکاری در جلب وجذب کمک های داخلی وخارجی برای کنترول امراض سرطانی.
 5. حصول اطمینان از تدویر ترننگ ها و ورکشاپها وسروی های مربوطه اداره کنترول امراض سرطانی.
 6. اشتراک فعال در جلسات هیات رهبری جهت بهبود بخشیدن امور مر بوطه.
 7. همکاری در هماهنګ سازی برنامه های کنترول امراض سرطانی با تمام اندرکاران در داخل و خارج از کشور.
 8. همکاری لازم در ارتقای ظرفیت پرسونل مربوطه.     
 9. همکاری در راه اندازی ارزیابی اجراآت کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون کارکنان خدمات ملکی.
 10. ترتیب گزارشات ماهوار, ربعوار، سالانه و عندالضرورت و ارائه آن به مقامات ذیصلاح وزارت.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین, مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.


Job Requirement:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های طب، مدیریت صحت عامه و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

2.     یک  سال تجربه کاری مدیریتی مشابه در امورصحت عامه و یا سایرموارد مندرج اهداف ومسولیت ها ی این لایحه وظایف.

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

مهارت های کمپیوتری در برنامه های MS Word, MS Excel and MS PowerPoint 

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired