مدیرعمومی محاسبه جنسی بست 4

Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 273
Date Posted:Jul 14, 2019
Reference:null
Closing Date:Jul 24, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Business Administration ,Management
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 - 3 Years
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:No
Contract Type:Indefinite
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Afghanistan railway authority:

Founded: 2019  http://www.ara.gov.af

Afghanistan’s infrastructure was largely destroyed during the Soviet invasion, civil conflicts after 1979, and poor maintenance since then. In more than 30 years of conflict virtually no development took place, leaving a huge infrastructure deficit. After 2002, Afghanistan planned to develop major infrastructure projects such as the national rail network, electrical systems whose demands are increasing by 25 per cent annually, national road networks, dams and airfields, all critical issues for Afghanistan.

Job Summary:

هدف وظیفه   : مدیریت، نظارت و بررسی از دفاتر جنسی و اسناد خریداری اجناس، اسناد موجودی، اجناس قید شده به جمع اشخاص، بیلانس فاضلات و باقیات و اجرأ حواله های جنسی


Skills Required:

Administrative

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:

 مسؤلیت های وظیفوی:

 

1.     ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی آمريت به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2.     نظارت از تصفیه حسابات معتمدین پول سردستی و طور تحویل غرض صحت بودن اجراآت .

3.     ثبت و قید اجناس خریداری و مساعدت شده ازموسسات کمک کننده به اداره جهت جمع وقیدبه بخش مربوط.

4.     تنظیم اندازه ذخایربا درنظرداشت ضرورت پیشبینی شده بمنظور استفاده بهتر دراوقات ضرورت .

5.     حصول اطمینان از حفظ ونگهداشت اموال ومواد مطابق نورم های تحویلخانه ها بخاطر جلوگیری از اتلاف اموال .

6.     نظارت از تشریح وجمح وقید اموال ومواد خریداری ومساعدت شده بخاطر شفافیت دراموراداره .

7.     ترتیب رهنمودها وطرزالعمل ها جهت سهولت در امور محاسبه جنسی مطابق قانون .

8.     اطمینان از تشریح و جمع و قید اموال و مواد خریداری و مساعدت شده جهت شفافیت اجراآت یومیه .

9.     حصول اطمینان ازحفظ و نگهداشت اموال ومواد مطابق نورم های تحویلخانه به منظورجلوگیری از اتلاف اموال

10. ارایه معلومات ازاجناس موجوددرتحویلخانه ها به منظور جلوگیری ازتهیه مجدد آن .

11. اجراء سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

............................................................................................................................................


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1.     درجه تحصیل

a.      داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا به درجه تحصیلی بالاتر ترجیح داده می شود.

2.     تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      داشتن یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

3.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o      آشنائی با پروگرامهای کمپیوتر (ورد و اکسل) و قانون تدارکات

o      توانائی در مدیریت، کنترول و ارتباطات را داشته باشد.

o       تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو)


Job Keywords:

مدیرعمومی محاسبه جنسی
This job is expired

Attachments:

فورم کاریابی -کابل.docx