مدیرعمومی نرسنگ

  Ministry of Public Health
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 481
Date Posted:Jan 1, 2020
Reference:003
Closing Date:Jan 10, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government,Nursing
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

رهبري و انسجام تمام امور نرسنگ شفاخانه جهت عرضه خدمات باکیفیت طبي به مریضان در روشنایی استراتیژی ملی صحت.

Skills Required:

General

Duties & Responsibilities:

1.     طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار, ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره.

 1. ترتیب لیست نوکریوالي 24 ساعته پرسونل مربوطه شفاخانه.
 2. تعقیب اکمالات دوايي و مواد مصرفي طبي در شفاخانه ( درهمکاري با فارمسست های شفاخانه).
 3. مراقبت، تنظیم و ترتیب پروسه تسلیمي صبحانه بین شفت نرس ها.
 4. اشتراک فعال در طرح و تطبیق برنامه های تربیوی محل کار و داخل خدمت درشفاخانه.
 5. نظارت از چگونگي انجام امور نرسنگ در داخل شفاخانه.
 6. اخذ و توحید راپورهای HMIS شفاخانه بصورت منظم ( ماهوار، ربعوار و سالانه) و ارائه آن به مرجع مربوطه.
 7. اشتراک در راپور صبحانه دوکتوران شفاخانه در صورت لزوم.
 8. رهبري مجالس راپوردهي صبحانه نرسنگ جهت اگاهي از فعالیت های 24 ساعت گذشته.
 9. حضور فعال در مجالس بورد رهبري شفاخانه.
 10. دریافت مشکلات پرسونل نرسنگ و انتقال آن به مرجع بالاتر.
 11. حصول اطمینان از تطبیق معیارات وقایه انتان و سایر معیارات لازم در واردها.
 12. همکاری لازم درارتقای ظرفیت کارمندان بخش مربوطه.
 13. تنظیم و مدیریت سیستم فایلنگ دیپارتمنت مربوطه.
 14. همکاری در تطبیق ارزیابی ازاجراآت وظفیوی سالانه کارکنان تحت اثر.

16. ترتیب گزارشات ماهوار, ربعوار، سالانه و عندالضرورت و ارائه آن به مقامات ذیصلاح وزارت.

17. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین, مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.     داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در  رشته نرسنگ و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته فوق ترجیح داده میشود.

2.     یک سال تجربه کاری مدیریتی مشابه در امورنرسنگ و یا سایر موارد مندرج اهداف ومسولیت های این لایحه وظایف.    

3.     تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی کامل (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.     مهارت های کمپیوتری کامل در برنامه های MS Word, MS Excel and MS PowerPoint  

 


This job is expired