مدیرعمومی پلانگذاری صحی ولایتی وبودجه

  Ministry of Public Health
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 601
Date Posted:Jan 1, 2020
Reference:025
Closing Date:Jan 10, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government,Economic Growth,Law,Business Administration ,Nursing,Health/Medical
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:


انکشاف وتقویت بخشیدن امور پلانگذاری جهت عرضه خدمات صحی با کیفیت در روشنائی استراتیژی ملی وزارت صحت عامه؛


Skills Required:

General

Duties & Responsibilities:


1.  ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه درمطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛

2.  تثبیت نیازمندیها ومطالبات صحی مردم ولایات وجستجوی راه حل؛

3.  انسجام پلان های عرضه خدمات صحی با درنظر داشت اولیت های مربوطه؛

4.  انکشاف سیستم جمع آوری ارقام ومعلومات درجهت پلان گزاری بهتر وموثر عرضه خدمات صحی با ذکرچگونگی کمی وکیفی خدمات طبق پالیسی واستراتیژی های ملی کشور؛

5.  بررسی وضعیت صحی کشور به همکاری وهماهنگی سائر موسسات همکار ومنابع کمک دهنده مالی درجهت ترتیب مراحل بعدی پلانگذاری؛

6.  ایجاد هماهنگی با سائر دیپارتمنت های مرتبط مرکزی وولایتی؛

7.  اشتراک فعال در ورکشاپ ها، سمینارها جهت ارتقاء دانش مسلکی وهمکاری لازم درارتقای ظرفیت کارمندان تحت اثر؛

8.  اشتراک درجلسات یومیه وانتقال هدایات، اوامر به کارمندان تحت اثر واجرای اجراآت کاری درمطابقت باقوانین، مقررات واستراتیژی ملی وزارت؛

9.  ارزیابی از اجراآت کاری کارمندان تحت اثر درختم هرسال؛

10.   حصول اطمینان از اجراآت کارکنان تحت اثر؛

11.   ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها ودست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛

12.   اجرای سائر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود؛


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (۷) و (۳۴) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است؛

1.    داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی ازرشته های: حقوق وعلوم سیاسی،اداره عامه؛ صحت عامه،پالیسی عامه،اداره وتجارت، دبیات، اقتصاد،رواشناسی،اداره ومدیریت،نرسنگ، قابلگی،علوم اجتماعی،طب و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛

2.    تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال؛

3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور(پشتو یا دری) و آشنائی به زبان انگلیسی؛

4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

 

 


This job is expired