مديرعمومي ترانسپورت

  Ministry of Economy
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 971
Date Posted:Nov 27, 2019
Reference:0035
Closing Date:Dec 8, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Economy:

Founded:  

وزارت اقتصاد یکی از نهاد های کلیدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که ماموریت عمده آنرا انسجام فعالیت های اقتصادی، هماهنگی پالیسی های اقتصادی در سطح کشور، پلانگذاری بسطح ملی، طرح و ترتیب پالیسی اقتصادی و پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی میان مدت (5-ساله)، نظارت و ارزیابی از روند تطبیق برنامه ها و فعالیت های اقتصادی در سطح کشور تشکیل میدهد. وزارت اقتصاد مسئولیت دارد تا از تاثیرات و نتایج متوقعه پالیسی ها، و استراتیژی های اقتصادی کشور با استفاده از میکانیزم ها و سیستم های تعین شده نظارت و ارزیابی نموده، گزارش تحقق اهداف پلان شده را ترتیب و به کابینه دولت شریک سازد.

Job Summary:

هدف وظيفه:   کنترول، تنظیم و نظارت بر تمام امور حمل و نقل وزارت اقتصاد


Duties & Responsibilities:

 صلاحیت و مسولیت های وظیفوی:

1.    طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت.

2.    کنترول و مواظبت از کلیه امورات اداری و تخنیکی پرسونل مربوطه و ارایه مشوره های لازم.

3.    ترتیب و اجرای پلان های منظم فعالیت وسایط موجوده در امورات خدماتی ادارات مرکزی وولایتی وزارت اقتصاد.

4.    رفع شکایت پرسونل وزارت اقتصاد جهت فراهم آوری تسهیلات بهتر در عرصه حمل ونقل.

5.    مساعی مشترک و توظیف عراده جات طبق پلان در تفاهم با ریاست مالي وخدمات .

6.    مواظبت از نظم سالم و فضائی مساعد کاری در بین پرسونل.

7.    تدویر جلسات هفته وار جهت دریافت مشکلات و ارایه راه حل آن.

8.    تطبيق اهداف وپروگرامهاي رياست.

9.    اتخاذ تصميم درامرتحقق اهداف وپروگرامهاي آمريت مربوطه.

10. تنظيم وظايف ورهبري كاركنان مسلكي واجرائيوي مديريت عمومي.

11. اجرای سایر وظایف سپرده شده ازطرف مقام درمطابقت با قانون


Job Requirement:

شرایط استخدام،سطح تحصیل و تجربه کاری:

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است :

1.   درجه تحصیل:

داراي سند تحصيلي حد اقل فوق بکلوریا به درجه تحصلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

1.    تجربه کاری مرتبط (دو سال برای فوق  بکلوریا ویک سال برای لیسانس و برای ماستر  بدون تجربه کاری .1.    تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری وپشتو) وتسلط (تحریر وتکلم) به زبان انگلیسی.

2.   مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه


Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired