مدیرعمومی ترمیم تجهیزات طبی

  Ministry of Public Health
Diploma   Kabul, Afghanistan Full Time 835
Date Posted:Jan 4, 2020
Reference:000
Closing Date:Jan 14, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical,Government,Business Administration
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

مدیریت استفاده معقول، موثرتجهیزات طبی مطابق دستور عمل های تخنیکی ومسلکی جهت جلوگیری ازخرابی های زود هنگام ونابهنگام، وراسی ونگهداری بهتر غرض عرضه خدمات صحی درمطابقت به استراتیژی وزارت صحت عامه.


Duties & Responsibilities:

 ü     ترتیب پلان کاری سال درمطالقت به پلان ریاست شفاخانه.

ü     مدیریت از اجرای امور، نصب، ثبت، ترمیم تجهیزات طبی درشفاخانه.

ü     مدیریت برتخویل وراه اندازی عملکرد صحیح تجهیزات ولوازم طبی وبازرسی کوتاه مدت ودراز مدت تجهیزات درشفاخانه.

ü     نظارت ازپروسه داغمه، خدمات پس ازفروش وسیستم منتنستجهیزات.

ü     دائر نمودن کورسهای تربیوی آموزش پرسونل با استفاده ازتکنیک های وسایل نوین برای استفاده کننده گان ماشین آلات طبی.

ü     ارائه گزارش بطورماهوار، ببعوار وسالانه به اداره شفاخانه.

ü     نظارت ورهنمایی از اجراآت کاری واطمینان از اجراآت کارمندان تحت اثر.

ü     اشتراک درمجالس هیئت رهبری ودیگر مجالس.


Job Requirement:

 

تحصیلات، تجارب ومهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست، درماده (7)، (8) و(34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکرگردیده است.

ü     درجه تحصیل: حد اقل فوق بکلوریا فارغ ازلیسه مسلکی نخنیکی باشد وبه لیسانس اجحیت داده میشود.

ü     تجارب لازمه: (نوع ومدت زمان تجربه)

ü     مهارت های دیگر (آشنایی بالسان انگلیسی وپروگرام های کمپیوتر آفیس).

قدرت افهام وتفهیم ومفاهمه به لسا نهای ملی

 

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired