مدیرعمومی واحدابتکارات

  Ministry of Public Health
Bachelor's Degree   Kabul, Afghanistan Full Time 655
Date Posted:Jan 4, 2020
Reference:000
Closing Date:Jan 14, 2020
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Health/Medical,Government,Nursing
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:1 Year
Contract Duration:Not specified
Extension Possibility:No
Contract Type:Long-term
Probation Period:Unspecified
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health:

Founded:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Summary:

انسجام وارایه ابتکارات دربخش پالیسی ها واستراتیژی های صحی مبتنی برشواهد درسطح ملی .

Skills Required:

General

Duties & Responsibilities:

 

1.     طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار, ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره.

2.     انجام وظایف مدیریت ابتکارات بطور منظم ودوامدار.

3.     هم آهنگی پالیسی ها واستراتیژی ومداخلات صحی با درنظر داشت اصول مبتنی برتساوی جندر،توجه به گروه های آسیپ پذیر، مالکیت، تداوم، تقویه سیستم صحی، مشارکت با سکتور خصوصی وجامعه جهانی وخود کفایی.

4.     تهیه وترتیب مداخلات ابتکاری دربخش سیستم صحی به خاطر تقویه عرضه خدمات صحی با کیفیت با هم آهنگی سایر دیپارتمنهای تخنیکی.

5.     انسجام وارایه ابتکارات دربخش پالیسی ها واستراتیژی های صحی مبتنی برشواهد درسطح ملی.

6.     ترتیب وتنظیم اسناد بخش مدیریت ابتکارات.  

7.     ثبت وریکارد اسناد ( وارده وصادره ).

8.     تحریر وتنظیم بعضی مکاتیب که از طرف آمر مستقیم وظیفه داده شود.

9.     ترتیب وتنظیم وحفظ ونگهداشت سیستم فایلنگ.

10.  همکاری واجرای ارزیابی از اجراآت تطبیق پلان کاری در ختم هر سال.

11. ترتیب گزارشات ماهوار, ربعوار و سالانه و ارائه آن به مقامات ذیصلاح وزارت.

12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین, مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.


Job Location:

Afghanistan, Kabul

Qualifications:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.      داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های مدیریت صحت عامه،فارمسی، قابلگی ، نرسنگ، تکنالوژی طبی، داکتر طب٬ طب معالجوی٬ طب اطفال٬ طب ستوماتولوژی و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

2.      یک سال تجربه کاری مدیریتی مشابه تخصصی امورصحت عامه ویا سایرموارد مندرج اهداف ومسولیت ها ی این لایحه وظایف.

3.      تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.      مهارت های کمپیوتری در برنامه های MS Word, MS Excel and MS PowerPoint  و به مهارت ساختن دیتابیز ترجیح داده میشود.

 


This job is expired