مديريت بررسي ماليه دهنده كوچك بست 5

  Ministry of Finance
High School   Ghor, Afghanistan Full Time 444
Date Posted:Sep 11, 2019
Reference:0000
Closing Date:Sep 21, 2019
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:Government,Accounting/Finance
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:Fresh
Contract Duration: Unspecified
Extension Possibility:Yes
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About Ministry of Finance:

 

وزارت مالیه: وزارت مالیه نقش مشخص غرض ارائه خدمات به مردم افغانستان را دارد که عبارت از جمع آوری عواید و اداره امور مالی دولت میباشد. همچنان مدیریت درست مصارف و بسیج سازی عواید بیشتر غرض تأمین ثبات مالی از جمله اولویت های عمده این وزارت بشمار میرود. وزیر مالیه مسئولیت کنترول و مدیریت امور مالی و سایر صلاحیت های قانونی که توسط پارلمان به وی تفویض شده عهده دار میباشد. مسئولیت مدیریت ، نظارت ، کنترول و استقامت دهی تمام مسائل مربوط به امور مالی افغانستان به دوش وزیرمالیه گذاشته شده و شخص وي طبق قانون اداره مالی ومصارف عامه اجراات مینماید. وظایف وزارت مالیه دربرگیرنده موارد ذیل میباشد: • ایجاد سیستم های مالی ، طرزالعمل های محاسبوی و تادیاتی • اجرای تخصیص وجوه مالی بودجوی برای مصارف دولت ، حصول اطمینان ازمحاسبه دقیق و درست آن • ترتیب حسابات قطعیه برای هرسال مالی طبق قانون اداره مالی و مصارف عامه . یکی از اولویت کلیدی وزارت مالیه اداره سالم مصارف ، وصول اطمینان از خودکفای مالی می باشد. وزارت مالیه برای هرسال مالی چارچوب مالی میان مدت ویک چارچوب بودجوی مصارفاتی میا ن مدت راانکشاف وانرا تجدید می نماید . همچنان سقف بودجه مصارفاتی ادارات دولتی را به تفکیک بودجه عادی وانکشافی پیشکش وپلان جمع اوری مالیه .سایرمنابع عوایدی ، محصولی برای سالهای ۱۳۸۸الی۱۳۹۲ که باتوجه به اصل عدالت و مثمریت بنا یافته وتا حدی قابل ملاحظه ئی خود کفائی مالی ویک بخش از چارچوب مالی میان مدت 5ساله را به تصویر می کشد ترتیب داده است. وزارت مالیه، قوانین مالی ، مصارفاتی ، عوایدی ومحصولی رادر امورمحوله املاک عمل قرارداده ومقررات موضوعه مربوط به آنرا پذیرفته که میتوان ازقانون اداره مالی ومصارف عامه ،قانون گمرکات ،قانون تدارکات ، قانون عواید مالیات وسایرمقرره ها وطرزالعمل های مربوط به انها نام برد .

Job Summary:

چك و كنترول تمام اسناد و سنجش نهائي دوسيه ها بمنظور حصول اطمينان از اينكه مودي عوايد خويشرا دقيق گزارش و مبلغ درست ماليه را تاديه نموده است يا خير جهت جمع آوري و جلوگيري ار فرار عوايد.

Skills Required:

Competitive Skills

Requires travel to provinces:

No

Skills Description:

Duties & Responsibilities:


ترتيب پلان هفته وار ربعوار و سالانه مطابق به پلان مدير مربوطه غرض رسيدن به اهداف تعين شده .

چك نمودن دوسيه هاي مودي بعد از تحقيق ابتدائي كه از طرف بخش هاي مربوطه تطبيق شده بمنظور صحت بودن اسناد ضميمه.

چك ، كنترول و تطبيق تمام اسناد عوايد و مصارف مودي با دفاتر معاملات ، اظهارنامه و بيلانس غرض اطمينان.

تحقق و گزارش دهي در مورد معلومات تخصصي سكتور صنعتي و معلومات به مركز خطر و تحليل غرض اطمينان و جلوگيري از كتمان ماليه.

تائيد و يا رد اسناد حمايوي با اظهار نامه و بيلانس ماليه دهنده.

تماس با ماليه دهنده گان و مطلع ساختن آنها از موضوعات قابل بحث غرض تكميل نمودن اسناد مورد ضرورت.

سنجش نهائي ماليات اشخاص حكمي ، حقيقي با در نظر داشت سنجش هاي اولي مطابق قوانين و مقررات غرض اطلاع به مراجع مربوطه.

چك و كنترول تمام اسناد منبع (عوايد و مصارف) اشخاص ماليه ده از لحاظ حسابي و قانوني غرض اطمينان از صحت آن.

استفاده درست و موثر از سيستم كمپيوتري اداره مالياتي كشور( سكتاس) به منظور هماهنگي، شفافيت و تسريع در پروسه كاري.

اجراي ساير وظايف مرتبط به وظيفه بر حسب هدايات مسئولين ذيصلاح مطابق قوانين ، مقررات و اهداف وزارت

Job Location:

Afghanistan, Ghor

Qualifications:

متقاضيان حداقل براي اين بست در ماده (7) و (8) قانون كاركنان خدمات ملكي ذكر گرديده است.

درجه تحصيل. بكلوريا و بدرجات بالاتر تحصيلي ترجيح داده مي شود..

تجارب لازم (نوع و مدت زمان تجربه): ضرورت نيست.

مهارت هاي ديگر ( كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش هاي داخل خدمت وغيره)

بلديت به لسان هاي ملي كشور ، افهام و تفهيم ، ارتباطات و بلديت به كمپيوتر مرتبط به وظيفه

Job Keywords:

مديريت بررسي ماليه دهنده كوچك بست 5
This job is expired