مدیریت عمومی اداری و هماهنگی ریاست امور کلتوری - بست چهارم

Bachelor's Degree   Afghanistan, Kabul Full Time 1610
Date Posted:Apr 15, 2021
Reference:KM-HR-359
Closing Date:Apr 24, 2021
Work Type:Full Time
Number of Vacancies:1
Gender:Any
Functional Area:General
Nationality:Afghan
Salary Range:As per company salary scale
Years of Experience:2 Years
Contract Duration:Not specified
Possibility of Contract Extension:No
Contract Type:Permanent
Probation Period:3 months
Required Languages:Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل:

Founded:  

شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Company Benefits:
Lunch Subcidy
Smoking Room

Job Summary:

فراهم آوری تسهیلات در امور اداری و اجناس به منظور عرضه خدمات بهتر.

Duties & Responsibilities:

مسؤلیت های وظیفوی:

1.      طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده.

2.      بررسی ازا جراات در بخش اداری، تهیه اجناس بصورت یومیه غرض حصول اطمینان از روند سالم کاری در بخش مربوطه.

3.      حصول اطمینان از معامله، ثبت و طی مراحل اسناد فورمه ها جهت تکفین و تدفین اموات.

4.      تأمین ارتباط و هماهنگی با نهادهای مربوط جهت عرضه خدمات بهتر به شهروندان .

5.      حصول اطمینان از رسیدگی به درخواست شهروندان مبنی بر ارایه خدمات اجتماعی، تدفین، تکفین و....

6.      ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و حین ضرورت به مقامات ذیصلاح جهت آگاهی از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوط.

7.      مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.

8.      ارزیابی اجراات کارمندان تحت اثر در مطابقت با قانون در هماهنگی با ریاست منابع بشری.

9.      اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف و خط مشی اداره سپرده میشود.

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1.     درجه تحصیل

  • حد اقل لیسانس اقتصاد، حقوق، اداره و پالیسی عامه، اداره و تجارت، علوم اجتماعی، ادبیات، ارتباطات و ژورنالیزم و به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ترجیح داده میشود.

2.     تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      حد اقل دو سال تجربه کاری و به دارنده گان تجربه کاری بیشتر ارجحیت داده میشود.

3.     مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o      داشتن مهارتهای مدیریتی ومسلکی

o      استفاده درست از پروگرام های كمپیوتر (ورد و اكسل)

o      تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور( دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.

Job Location:

Afghanistan, Kabul
This job is expired

Attachments:

KM Application Form 5.docx